Předpovědi dávných expertů o budoucnosti telefonování

rubrika: historické články / elektrotechnika a elektronika, původně vyšlo: Český mechanik - 1906, autor neuveden.
Dokázali byste si představit svůj život bez mobilu? Článek z roku 1906 vám ukáže, jak si budoucnost telefonování představovali tehdejší odborníci přes telekomunikace. Zajímá vás, zda byl v něčem jejich odhad správný?
Následující text pochází z roku 1906

Telefonie budoucnosti.

Dne 12. ledna t. r. přednášel dvorní rada Barth v plenární schůzi dolnorakouského živnostenského spolku o telefonii budoucnosti, což bude zajisté zajímat i naše čtenáře.

Přednášející uvedl především zvláštní skutečnost, že se nežaluje na žádné zařízení moderního společenského života v té míře a tak hořce, jako na telefon, a že vzdor tomu tento téměř jako „mučenický přístroj nové doby“ považovaný dorozumívací prostředek současně vždy víc a více stává se nezbytnou potřebou všech vzdělaných národů.

Jelikož se tento náhled neuplatňuje pouze u nás, nýbrž téměř ve všech zemích, což lze konečně přičísti neznalosti zvláštností nového spojovacího prostředku, proto obral si přednášející za úkol pojednati objektivně o věci té. Nejprve líčil rapidní vývin telefonie, která jest sotva třicet roků stará, k čemuž použil několik poučných tabulek.

Ve směru rozšíření telefonní linie stojí Spojené Státy severoamerické v čele. Již v roce 1880, tedy v době, kdy v evropských zemích zabývalo se novým vynálezem pouze několik učenců a inženýrů, bylo 134.000 a v roce 1905 však ne méně než 1,800.000 telefonů v Americe v činnosti. Jsou tedy Spojené Státy vzornou zemí telefonu. Za nimi následuje pak Německo (550.000), Anglie (180.000), Francie (130.000).

V tomtéž pořadí následuji také uvedené státy v ohledu rozšíření vodicí sítě telefonické. Vezme-li se však poměr telefonních abonentů ku číslu obyvatelstva, pak stojí v čele Švédsko, neboť tam jest každý padesátý obyvatel abonentem, tedy majitelem telefonu. Američané a Švédové upotřebují značně svých telefonů, neboť tam připadá 54 resp. 45 rozmluv na hlavu, kdežto v ostatních zemích pouze od 17 do 2.

Rakousko pokulhává na poli telefonu za ostatními státy jako obyčejně vždy a všude. Příčinu toho shledává pan Barth v tom. že zde byly až do nedávna peněžní prostředky pro telefonické účele velmi spoře odměřeny a doufá, že tato důležitá otázka bude příznivě vyřízena, a že se nyní bude telefonická sít také v Rakousku šířiti v době právě, kdy telefonní technika se snaží opatřiti nejlepší a nej dokonalejší prostředky.

Potom přešel na technické nesnáze, které se staví v cestu telefonickým zařízením. Okolnost, že někdy nelze při telefování na velkou vzdálenost rozuměti, omlouvá pan Barth tím, že se při telefonech musí pracovati s nadmíru citlivými a precisními přístroji, tak že již nepatrná závada vyvolá nečinnost zařízení a doufá, že žaloby na nesrozumitelnost rozmluvy a dlouhé čekání umlknou samy sebou, jakmile bude postavena tak rozsáhlá síť, aby mohla vyhověti požadavkům.

Pak se zmiňuje o telefonických sítích ve velkých městech a tvrdí, že vedení ta jsou dobrá v ohledu jisté činnosti i ve směru hospodářském. Má-li však správa telefonu vyhovovati dosti rychle oprávněným požadavkům obecenstva o nové připojení při přesídlení atd., musí býti po ruce peněžité prostředky.

V sítích velkých měst tvoří největší nesnáz zařízeni central. Přednášející pán měl pro přednášku přichystané modele od obyčejných zapínačů se dvěma šňůrami až k nejmodernějším systemům s ústředními bateriemi, kteréž vysvětloval a popisoval zařízení ústředních stanic. Líčil také, jaké jsou obyčejné příčiny chyb a nedorozumění, jež zaviněny jsou v centrale.

V ohledu finančním mají nynější centralní systemy závadu, kterou nemožno popříti, že závodní náklady jmenovitě následkem nákladné sprostředkovací služby mezi centralami navzájem s přibývající velikostí sítě poměrně rychle rostou.

Tak připadá nyní ve Vídni při 20.000 abonentech 81 korun čistých závodních vydajů za každého účastníka, který obnos by však vzrostl při 100.000 abonentech již na K 105,75. A proto vzdor tomu, že moderní systemy jsou vydatné, uplatňuje se v odborných kruzích vždy více poznání, že s těmito prostředky nelze očekávati vývin městské sítě, na nějž by nebylo žalob, přes jistou mez.

Jak by se získala odpomoc, nevědí doposud odborníci sami. Někteří se snaží pomocí nedávno vynalezeného transferního systemu zdokonaliti lokalní telefon úplným oddělením služby poptávací od spojovací; jiní opět slibují si dalekosáhlé zdokonalení telefonní služby od strojního telefonního zařízení. Mezi tyto patři dvorní rada Barth, který očekává radikální odpomoc, neboť tím odpadnou při nejmenším ony poruchy, které jsou nezbytné při obstarávání služby rukou.

Pomocí dobře pracujících modelů znázornil přednášejí komplikované zařízení automatické centraly, při čemž však nepoužil Strowgerova zapínání jako v pokusné centrale v Berg-ulici, nýbrž systemu navrženého stavebním radou Dietlem, kterýž spočívá na vídeňských zkušenostech.


Původní zdroj historického článku:
Český mechanik - 1906, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
3. března 2020


Diskuze k článku „Předpovědi dávných expertů o budoucnosti telefonování“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.