Luxusní zaoceánská loď Oceanic

rubrika: historické články / námořnictvo a lodě, původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor neuveden.
Jak vypadala luxusní velká zaoceánská loď na začátku minulého století? Podrobný popis velkého parníku Oceanic přináší článek z roku 1901.
Následující text pochází z roku 1901

Obrovský parník Oceanic

My obyvatelé nitrozemí, kteří jsme zvyklí vídati jenom parníčky vltavské, nemůžeme si ani učiniti jasný pojem o rozměrech velikých parníků zámořských. Tím méně dovedeme si pak představiti rozdělení a zařízení jejich.

Snažili jsme se již několikráte seznámiti své čtenáře s velkolepými budovami lodními, kteréž ani dle rozměrů nemusí do pozadí ustupovali mnohým vynikajícím stavbám architektonickým. A jakože v takových případech jest názor nejlepším učitelem, domníváme se, že se také svým čtenářům zavděčíme, předvádějíce dnes názorně poměr mezi největším dopravním parníkem přítomnosti a přední třídou velkoměstskou. Vidíme tu třídou Royal v Paříži, pražskými to Příkopy, tísnili se obrovitou loď anglickou, Oceanic (Oceanyk), měřící na palubě 215,03 m zdélí, 208,77 m vzdálenosti mezi svislou stěnou přídy a zádi, 20,73 m největší šířky, 14,63 m výšky a 9,90 m ponoru.

Parník tento náleží dopravní společnosti »White Star Line« (Uajt star lajn, trať bílé hvězdy) a nalézá se již téměř dva roky ve výkonné službě. O parníku tom mluveno bylo jakožto o závodním podniku vůči velikým německým lodím Kaiser a Deutschland, o nichž jsme se na str. 39. t. r. rozepsali. Avšak ačkoliv Oceanic skutečně nad oba jmenované parníky svými rozměry vyniká, nedostihuje jich přece rychlostí, maje toliko 20 uzlů (36 km) hodinové rychlosti. Je to ovšem rychlost osobního vlaku; avšak u valné části rychlolodí jest i taková rychlost již dávno překonána, a cestující obecenstvo požaduje ve své nedočkavosti, aby dopravní lodi brázdily okeány o závod s rychlovlaky.

Tomu staví se však na překážku nejen technické, nýbrž hlavně obchodně finanční překážky. Jesliť zjevno, že se vzrůstajícírychlostí přibývá vodního odporu v poměru čtvercovém; neboť nejen že se na př. při zdvojené rychlosti musí v téže době z cesty odklízeti dvojnásobné množství vody, nýbrž musí se jí zároveň udíleli dvojnásobné rychlosti. S tímto čtverečným výkonem stoupá však rovnoměrně také náklad provozovací, nehledíme li ani k původnímu nákladu zařizovacímu, jenž jest rovněž značně větším. Abychom tudíž dosáhli rychlosti dvojnásobné, musili bychom na to věnovati náklad čtyrnásobný, na rychlost trojnásobnou již náklad devítinásobný atd. A tu jest na snadě, že výdělková společnost dopravní musí nezbytně vyšetřiti onu mez plavební rychlosti, při které by se celý podnik již stával pasivním. A v tomto ohledu nedá se popříti, že německá společnost Norddeutscher Lloyd v Hamburce nad svou anglickou sokyní zvítězila, ačkoli to jest vítězství, v pravém slova smyslu velmi drahé.

Přes tento nedostatek imponuje Oceanic svými neobyčejnými rozměry.

Na podélném řezu podle kýlu a příčném řezu podle žeber jest Oceanic druhou lodí, která dosud vůbec kdy byla zbudována, ustupujíc jedinému Great Eastern (Grýt Ístrn, obr východu), jenž se však v praktickém ohledu osvědčil býti pokusem úplně pochybeným. Byltě Great Eastern ještě širší, avšak právě proto pro plavbu neschopný, a stal se jednou z hlavních příčin, proč se nynější rychlolodi stavějí rozměrů nepoměrně štíhlejších, než dříve zvykem bývalo.

Stavbu tohoto lodního kolossu provedla slavně známá loděnice Harland a Wolff v Belfastu. Když byl trup Oceanicu puštěn na vodu ještě úplně prázdný a nevystrojený, vytlačoval již 11.000 tun; nyní však váží dohotovený 28.957 tun, čili tolik jako 50 nákladních vlaků železničních.

Zevnější vzhled lodi překvapuje neobyčejným množstvím staveb, nad palubu povýšených, jakož i nedostatkem obvyklých rybích krytů na přídě i zádi, jež chrání palubu před zaplavováním vlnami, poskytujíce vodě volného odtoku s paluby. Lodní boky sestrojeny jsou vesměs z nýtovaných plátův ocelových, až 28 mm silných, jež na svislých částech jsou kladeny dvojitě pro větší pevnost a bezpečnost. V nitru lodi jest sedm pater, z nichž pět prochází celou délkou trupu. Podlahy, stěny a paluba vyžadovaly asi 1,800.000 plátů, z nichž některé mají rozměry přímo obrovské. Všechny tyto části byly vespolek hydraulicky nýtovány, otvory pro nýty vrtány byly na místě, a některé nýty mají až 18 cm délky a 15 kg váhy.

Abychom si o rozměrech této lodi mohli učiniti jen poněkud správný pojem, uvádíme, že komíny mají takovou světlost, že by jimi mohly vedle sebe pohodlně projeti dva tramwayové vozy!

Parní stroje jsou dva kompoundní (se sdruženými válci) na trojnásobnou rozpínavost. Válce mají průměr 1,2, 2 a 2,36 m a stejný zdvih pístů na 1,83 m. Pro každý stroj jest po čtyřech válcovitých kondensatorech na srážení páry. Hnací hřídel rná 630 mm v průměru, v ložisku jest dutý a 603 mm silný. Všechny pohyblivé části strojů jsou dokonale vyváženy, což má zejména při rychlolodích veliký vliv na klidný chod. Větrání lodních prostorův obstarávají mocné ventilatory, jimiž se zkažený vzduch z nejdolejších místností ssaje. Topírna má 15 kotlů s dvojitými topeništi na využitkování kouřových plynů. Vrtule jsou dvě trojramenné, jak na vyobrazení vidíme, a mají po 6,7 m v průměru. Zhotoveny jsou z bronzu manganového a nasazeny na náboji z děloviny. Křídla obou vrtulí jsou nejméně 2,74 m od sebe vzdálena, tak že o náležitý odtok vody jest s dostatek postaráno. Ocelový rámec pro kormidlo jest z jediného kusu a váží 32 tuny, kormidlo celé pak 53 tuny.

Zařízení pro cestující jest takové, že na palubě jest místo pro 410 cestujících I. třídy a 300 cestujících třídy II., pod palubou pak pro 1000 cestujících třídy III. Mužstvo čítá 394 hlavy.

Velký salon pro 350 osob má délku 24 m a šířku 19,4 m. Ve středu stropu zdvihá se nad tímto salonem skleněná kopule, kterouž světlo i vzduch dovnitř vniká. Od obyčejného zařízení liší se tento salon také tím, že je po dvě patra vysoký a má kolkolem galerie, zařízené za čítárny.

Také cestující II. třídy mají svůj salon pro 148 osob, zvláštní kuřárnu, knihovnu a pisárnu. Na palubě pak jest o náležitý prostor pro vydatné procházky postaráno, což jest při dlouhé plavbě pro cestující pravým dobrodiním, anobrž i nezbytnou zdravotní podmínkou.

Za tak příznivých okolností ubytovacích a zdravotních nebude této lodi asi nijak na závadu, že nedosahuje tak rapidní rychlosti jako jmenované lodi německé. Neboť rozdíl ten při cestě přes Atlantský okeán činí toliko půl dne, — a na tom při týdenní plavbě není tolik záleženo!


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
13. srpna 2017


Diskuze k článku „Luxusní zaoceánská loď Oceanic“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.