Námořní bitva v divadle

rubrika: historické články / námořnictvo a lodě, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Sledovat námořní bitvu v pohodlí divadla, to musel být v roce 1900 strhující zážitek. Své diváky by si takové vystoupení jistě získalo i dnes, něčemu takovému se ani nejlepší 3D kino nevyrovná.
Následující text pochází z roku 1900

Námořní bitva na divadle

Ve své poučné a výpravné snaze došla naše divadla již tak daleko, že nám poskytují obraz plavby lodní, jízdy železniční a balonové, že nám názorně předvádějí explose kotlů, požáry a katastrofy zemní i mořské; ano podařilo se již na jevišti pořádati koňské dostihy, zábavy na kluzišti, produkce potápěcí a nesčetné výjevy kouzelné a čarovné. Jest přirozeno, že se mnozí podnikatelé též o to pokoušeli, předvésti obecenstvu námořní bitvu, sice nejvelkolepější, ale také nejhroznější výjev umění válečného.

Již o předešlé světové výstavě v Paříži r. 1889 zařídil jakýsi Solignac podobné divadlo, na němž byly konány námořní bitvy s desíti malými pancéřovými lodmi, úplně samočinně (automaticky) se pohybujícími, aniž by se byl kdo na jejich palubě nalézal. Řízeny jsouce elektrickým proudem pohybovaly se všemi směry, otáčely se, střílely z děl, zapalovaly se, narážely do sebe, explodovaly a potápěly se po explosi pod vodu. Celé toto divadlo řídil jediný člověk za kulisami pomocí přerušovače a užitím proudu buď stálého nebo střídavého, jak toho právě potřeba vyžadovala.

Na Kolumbově výstavě bylo r. 1893 v Chicagu námořnictví vystaveno způsobem jiným. Poblíže nábřeží sestrojena byla v jezeře Michiganu napodobená válečná loď, ve všech svých částech přístupná, jakožto zvláštní předmět výstavní, v jejíchž útrobách umístěna byla souborná výstava námořnická.

Podobně zařízena byla výstavní loď na průmyslové výstavě města Berlína r. 1896, jen že tu bylo jen lodi půl, tak že se diváku naskytoval zároveň vzácný pohled na celý příčný průřez veliké lodi. Vedle toho vsak zřízeno bylo ještě zvláštní divadlo s jevištěm, které bylo naplněno vodou a tvořilo malé jezero, na němž lodní modely prováděly rovněž námořní bitvy.

Na letošní světové výstavě v Paříži uhlídáme rovněž podobné divadlo nebo spíše cirkus, jehož střed bude naplněn vodou pro námořní bitvy velkolepého slohu. Jak toto divadlo bude zařízeno, prozrazují nám naše obrázky. Že však bude divadlo neobyčejně velikých rozměrů, nenalezlo místa v městě samotném, nýbrž musilo se vystěhovati, tak že se k němu bude jezditi od brány des Ternes.

Nádržka jest tak rozsáhlá, že bude obsahovati 10.000 m³ vody, pozadí bude dílem malováno, dílem plasticky provedeno, a bude představovati rejdu námořního města (obr. 1. a 4.), nad nímž na okolních návrších rozloženy jsou ochranné tvrze a citadelly.

Děj, který se tu bude odehrávati, jest pak tento. Přístav obklíčen jest nepřátelským loďstvem, jemuž pozemní opevnění odpor kladou. Přátelské loďstvo podnikne pak za pomoci těchto pevnůstek pokus, vpraviti obléhajícím loďstvem potravní zásoby na obchodním korábu do města, čemuž ovsem nepřátelské loďstvo odporuje, užívajíc k tomu všech moderních pomůcek námořního válečnictví, jakými jsou torpéda, podmořské čluny, podmořské podkopy a j. Z toho vzniká ovšem námořní bitva mezi obrněnými loďmi, bombardování města a tvrzí, palba děl pozemních atd.

Obecenstvo nalézá se na estradě, 80 m dlouhé po straně bassinu. A celý výjev činiti bude věrný a velice opravdový dojem námořní bitvy, pozorované z větší vzdálenosti. Skutečná velikost obrněnců bude 4 m; ale optickým klamem, jenž způsoben jest prostorou vodní, budou činiti dojem alespoň velikosti dvojnásobné. Část nádržky jest kulisami zakryta a tvoří jakýs arsenál, v němž se lodi na své vystoupení budou připravovati (obr. 2.). Odtud budou vyjížděti na vlastní jeviště válečné.

Jak obr. 4. prozrazuje, bude se v každé lodi nalézati ukrytý strojník — »admirál«, jenž nejen bude říditi pohyb lodi, nýbrž bude zároveň prováděti palbu z děl lodních. Poháněcí sílu bude míti každá loď v podobě batterie akkumulatorové, která bude zároveň přítěží lodní. Akkumulatorů bude užito dle soustavy A. Dinina, a ty poháněti budou malý stroj motorový, který bude pohybovati lodní vrtulí. Kormidlo řízeno bude ovšem admirálem samotným. Ostatně nezapomínejme, že to budou čluny 4 m zdélí, a ty unesou i více osob, kdyby toho výkony obrněnců vyžadovaly. Řidič lodi má ostatně i rychlost plavby ve své moci tím, že na dosah jeho rukou se nalézá rukojeť elektrického přepínače, jímž může vepnouti nebo vypnouti libovolný počet akkumulatorů, neb i spojení úplně přerušiti. Jiným přístrojem může si rozžehnouti žárovky na stěžních, jež zároveň představují signály lodní.

Pro řidiče lodi upraveno jest na přídě pohodlné sedadlo nad akkumulatory, a zároveň o to jest postaráno, aby měl na všechny strany úplně volný rozhled. Chce-li se odebrati na palubu, nadzdvihne přední část paluby s obrněnou věží a stěžněm; když pak své místo byl zaujal, přiklopí tuto část zase na sebe, tak že jest pak obecenstvu naprosto neviditelný.

Pozemní tvrze opatřeny jsou rychlopalnými revolvery, z nichž se bombardování nepřátelského loďstva provádí. Netřeba snad připomenouti, že se děje veškerá střelba na slepo.

Avšak námořní bitva nebyla by úplná, kdyby se při ní nestaly také případy explose a pak zejména zničení a potopení poškozených lodí. A tu jest ovšem jasno, že tak vyzbrojené lodi, jak jsme právě byli vypsali, nemohou býti k tomu obětovány. Tomu slouží lodi jiné, zcela prostě zařízené, které v bitevní vřavě nehrají velké úlohy. Tyto lodi nepohybují se samostatně, nýbrž jsou zařízeny jako potápěcí zvon, pod nímž se člověk nalézá, ve vodě chodí a tím i pohyby své lodi řídí. V pravý okamžik zapálí ve své lodi bengálský oheň, jímž se požár její napodobuje, způsobuje pak po případě explosy a sníží se konečně pod vodu tak hluboko, až se loď potopí, načež se s ní z bojiště vytratí za kulisy a zde se zase vynoří. Provésti tento úkol úplně nepozorovaně, není v rozčilující námořní bitvě, v hluku a v dýmu palby úkolem nikterak nesnadným.

Je-li všechen děj účinně arranžován, provádějí-li všechny pohyby lodí dosti rychle a přesně, působí toto divadlo skutečně úchvatně. A jestliže se jeho trvání snad zdá dospělým divákům někdy příliš dlouhým, zdá se zase malým, nadějným námořníkům všecko býti příliš krátkým. Večerní představení jest vždy mnohem zajímavějším a efektnějším, neboť tu vyniká teprve bengalská zář, explose petard a prskavek náležitou měrou.

Není zajisté ani nejmenší pochybnosti o tom, že námořní toto divadlo bude mocnou atrakcí letošní světové výstavy pařížské. A jestliže my, obyvatelé nitrozemí, máme v něm jenom zájem všeobecný, jest tomu zajisté jinak u národů, kteří mají mnoho osad a veliké loďstvo válečné i obchodní. U těch nabývá i takové představení velikého a důležitého významu praktického.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. září 2012


Diskuze k článku „Námořní bitva v divadle“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.