Univerzální multifunkční nůžky

rubrika: historické články / zajímavosti, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor neuveden.
Reklamy nám neustále nabízí nejrůznější dokonalé multifunkční nástroje. Zajímá Vás co se nabízelo v roce 1900, dávno předtím než podobné teleshopingové nabídky ovládnul jedinečný Hors Fuchs?
Následující text pochází z roku 1900
Universalní nůžky, jimiž se nejen stříhati a střih předkresliti, nýbrž i měřiti, plech krájeti, sklo řezati, hřebík zatloukati i vytahovati, kovová roura překrojiti a mnohý ještě výkon jiný provésti může, jsou zajisté nástrojem pro domácnost velice užitečným.

Universální nůžky mají celkem vzezření nůžek obyčejných; jen tu onde zpozoruje všímavé oko nějaký zoubek a šroubek nebo malé kolečko. Hlavní zvláštností jejich jest, že jsou rozkladny, tak že se každého nožíku zvlášť užívati může. K tomu cíli jest osa jejich upravena tímto způsobem. Levý nožík, na našem vyobrazení spodní, má pro osu otvor okrouhlý, tak že jím osa těsně prochází; ale nožík pravý (svrchní) má však otvor elipsovitý takových rozměrů, že se malá jeho osa rovná průměru osy válcovité. Osa sama pak na svém svrchním konci rozšířena jest v elipsovitou hlavici, přesně těchže rozměrův jako otvor hořejšího nožíku. Rozebírajíce nůžky otáčíme hořejším nožíkem tak dlouho, až se hlavice s elipsovitým otvorem shodne, načež oba nožíky od sebe snadno oddá-liti můžeme. Opačným postupem skládáme pak zase nůžky v celek.

Těmito nůžkami můžeme prostě stříhati (obr. 1.).

Mezi oběma rukojeťmi nalézá se vroubkovaná hlavice šroubu, kterouž na libovolnou míru můžeme vytočiti. Tím ovšem způsobujeme, že oba nožíky můžeme nyní jenom na určitou, omezenou míru k sobě přimknouti. Délka řezu jest tím přesně omezena a koná se částí nožíků, k ose přilehlou. Takto upravených nůžek užíváme ke stříhání dírek (obr. 2.), mohouce býti bezpečni, že látku nikdy nepřestřihneme až na kraj.

Poblíž osy vykrojeny jsou oba nožíky do polokruhu a jsou zde opatřeny ostrými zuby. Mezi oběma těmi výřezy můžeme rourky nejen jako v kleštích držeti, ale jsou-li z měkkého kovu, můžeme je také přeříznouti (obr. 3.).

Na druhé straně osy jsou rovněž dva obloukovité výřezy, jichž kraje jsou však břitké. Těmi ořezáváme doutníky a upravujeme je pro kouření (obr. 4.).

Ještě blíže k ose nalézají se na vnitřní straně nožíků ostré zářezy, jimiž lze přeštípnouti kovový drát (obr. 5.), tak příznivý je tu poměr páky, na niž ruce působí.

Levá hrana nůžek jest úplně rovná a po způsobu pravítka šikmo seříznutá, tak Že se podle ní přímky rýsovati dají (obr. 6.).

Táž hrana jest zároveň rozdělena na centimetry a díly centimetru, tak že se pomocí její měřiti dá (obr. 7.).

Zevní hrana pravého nožíku má pilníkovité vroubkování a poslouží ke strouhání nehtův (obr. 8.).

Levý nožík zakončen jest dlátovitou hranou, jíž se s výhodou dá užívati k zatáčení i vytáčení šroubův (obr. 9.).

Téže hrany může se užívati k otevírání konservových krabic (obr. 10.), při čemž jest s výhodou, začínáme-li tuto práci od některého rohu.

Pravý nožík má před svým koncem nazevnější hraně ostrý vrub, velmi výhodný k vytahování patron z pušek a revolveru, jsou-li tam příliš těsně sevřeny (obr. 11.).

Levá rukojeť nůžek jest uprostřed sesílena a malou ploškou opatřena, která nám výborně poslouží místo kladívka k zatloukání menších hřebíčkův (obr. 12.).

Jsou-li nůžky rozebrány, poslouží nám jednotlivý nožík svým ostřím místo nože nebo perořízku i k ořezávání tužky (obr. i3.).

Pravá rukojeť opatřena jest velmi tvrdým ocelovým kolečkem, jehož hrana jest tak ostrá, že se jí dá sklo jako démantem řezati (obr. 14.).

Takto naříznuté sklo ulamuje se vrubem, jenž se poblíže kolečka nalézá. Do tohoto vrubu vpravíme hranu skla, a sklánějíce nůžky ulamujeme sklo po částkách, jak to i sklenáři činí (obr. i5.).

Druhá rukojeť rovněž jest opatřena malým kolečkem, ale ostře ozubeným po způsobu ostruhy. Jedeme-li tímto kolečkem po papíru, tvoří se kresba z protlačovaných důlků, čehož můžeme užiti ke kopírování kreseb, dámy pak k hotovení střihů podle předložek (obr. 16.).

Pravý nožík jest na svém zakřiveném hrotu velmi břitce přibroušen a vykoná nám výborné služby při radírování inkoustových skvrn (obr. 17.).

Konečně doporučuje vynálezce ještě užívati těchto nůžek za nástroj optický. Díváme-li se prý souměrnými otvory, jež mezi rukojeťmi jsou šroubovou hlavicí tvořeny (obr. 18.), uzříme všechny předměty stereoskopický; a tento dojem stupňuje se do jistých mezí tím více, čím blíže k očím nůžky přišinujeme.

Ačkoli právě na poslední užití nijakého důrazu neklademe, musíme se přece podiviti tak mnohostrannému upotřebení nástroje, jejž všickni dobře známe, ale jehož jsme dosud vždy jen k účelům střihacím užívali.

Nemalou výhodou při tom zajisté jest okolnost, že tyto nůžky nemají příliš velikých rozměrův, ani že tak četnými pomocnými přístroji nenabývají vzezření nevkusného. Ovšem sluší při mnohonásobném jich užívání na paměti míti, že nejsou ani skutečným kladivem, ani dlátem nebo kleštěmi; a z té příčiny bude vždy radno, abychom jimi zacházeli šetrně a neukládali jim výkonů větších a těžších, než jaké jsou s to vydržeti.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. července 2017


Diskuze k článku „Univerzální multifunkční nůžky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.