Naše projekty:   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   magazín Příroda.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Český národ nevyhyne aneb o plodnosti Slovanů

původně vyšlo: Rozkvět 1908, auto Dr. O. Srdínko
Zajímavý výzkum, který vypočítává výbornou plodnost Čechů ve srovnání s ostatními Slovany a hlavně Němci.


Plodnost Slovanů.

Při rozmnožování lidstva padá velice na váhu: 1. jak mnoho dětí u toho kterého národa se rodí a 2. jaké pohlaví převládá u porozených dětí.

Rozmnožování jakéhokoliv druhu zvířat nebo člověka závisí velkou měrou na počtu ženských individuí, čili na počtu samiček. Možno si mysliti ten krajní případ, kde by u nějakého druhu zvířat vlivem jakýchkoliv okolností to došlo tak daleko, že by zbyla pouze jedna samička a několik samců. Samozřejmo jest, že nastává veliké nebezpečí pro ten druh zvířat, kdyby tu samičku potkalo nějaké neštěstí, že vyhyne. Jsou-li dvě samičky, zmenší se to nebezpečí na polovinu a tak postupně dále, takže vidíme, že pro vyhynutí a udržení nějakého druhu jest počet samiček velice důležitým faktorem.

Jest zjištěno u většiny národův a zajímavo, že všude rodí se více chlapců, ale není všude stejné to číslo, které udává, kolik chlapců se rodí na 100 děvčat. Jest sice pravda, že úmrtnost chlapců již při vývoji i po porodu brzy jest veliká, takže zase u většiny národů se poměr změní a u dospělých lidí převládá pohlaví ženské. Nás hlavně zajímá to, jak dalece ten který národ má vnitřní vlastnost produkovati více neb méně děvčat.

Dle úvahy nahoře pronesené, která souhlasí s náhledem četných badatelů, třeba pokládati za dobrý příznak pro vývoj národa jednak velký počet porodův a z těch hlavně mnoho děvčat.

Jsou národové, u kterých se rodí na každých 100 děvčat 115 i více chlapců, u jiných 110, 106, 102 i méně. Čím méně se rodí chlapců, tím poměrně se rodí více děvčat a to jest pokládati za dohrou známku pro další existenci toho či onoho národa.

Narodí-li se na př. u jednoho národa průměrně při 200 porodech 114 chlapců a 86 děvčat, kdežto u jiného národa průměrně ze 200 porodů 106 chlapců a 94 děvčat, jest první národ v nevýhodě vzhledem k dalšímu rozmnožování svému proti národu druhému.

Přihlédněme nyní k tomu, jaká čísla vykazují národové v této polovině říše při porodech!

Nejvyšší číslo porodu chlapců na 100 děvčat vykazují židé a sice rodí se průměrně u židů 112 chlapců na 100 děvčat.

Němci v zemích alpských vykazují číslo 106,5, t. j. rodí se tam na 1000 děvčat 1065 chlapců.

Zajímavé jest, že v zemích, kde bydlí Slované a Němci jest ono číslo tím menší, čím větší procento Slovanů v zemi bydlí.

V Čechách jest 62,6% Čechů; ono číslo, které udává, kolik chlapců se rodí na 100 děvčat jest: 106,28.

Na Moravě bydlí 72% Čechů; ono číslo obnáší: 106,18.

V Haliči bydlí 96% Slovanů (Poláků a Rusínů); ono číslo jest: 106,00.

V Krajině bydlí 93% Slovinců; číslo, udávající poměr chlapců ku 100 děvčatům, obnáší 105,73.

V Dalmacii žije 95% Slovanů (Srbů a Chorvatů) ; poměr onen obnáší 105,11.

Uvedená čísla jasně dokazují, že poměr pohlaví v té které zemi klesá t. j. že rodí se průměrně více děvčat, čím větší procento obyvatelstva tvoří Slované.

Pokládáme-li tedy nižší poměr pohlaví za příznivou známku pro národ či zemi, vidíme, že nejlépe ji mají zachovanou Srbo-Chorvaté, pak Slovinci, dále pak Rusíni a Poláci a konečně obyvatelé Moravy a Čech.

Když jsem tento zjev zjistil, chtěl jsem se přesvědčiti, zda i v Čechách vyznačují se Češi jiným poměrem pohlaví než Němci. Poměry jsou v Čechách poněkud jiné, obyvatelstvo zde jest dosti smíšené, zvláště v okresech německých, a nebylo jisto, zda zjev, který při různých zemích jsem konstatoval, i v království Českém mezi Čechy a Němci se objeví. Sestavil jsem k tomu cíli 21 českých okresních hejtmanství a 14 německých okresních hejtmanství a sečetl jsem veškeré porody v nich za 10 roků (1893—1902) a z nabytých čísel pak jsem vypočetl poměr pohlaví pro okresy německé a okresy české.

Srovnáme-li příslušná čísla, vidíme, že poměr pohlaví veškerých porodů v českých krajích jest o něco menší než v německých krajích a rovněž poměr pohlaví živě porozených dětí v českých krajích jest menší než v německých. Ač rozdíl ten není tedy veliký, přece jenom vychází na jevo, že v českých krajích rodí se poměrně o něco málo více děvčat než v německých krajích, tedy že obyvatelstvo českých krajů má přece onu výhodnou vlastnost lépe zachovanou než obyvatelstvo krajů německých.

Stejný zjev pozoruje se u Slováků v Uhrách a zvláště poměrně mnoho děvčat se rodí v celém Rusku.

Jest třeba proto považovati za dokázané, že veškeří Slované mají ve svém organismu danou vlastnost produkovati poměrně více děvčat než Němci a tuto vlastnost že třeba považovati s hlediska vývojezpytného za dobré znamení pro další existenci slovanských národů.


Původní zdroj historického článku:
Rozkvět 1908, auto Dr. O. Srdínko
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. listopadu 2017


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Český národ nevyhyne aneb o plodnosti Slovanů


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2020 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.