Kronika konce první světové války v Československu: násilí, ale také nadšení a zvolení TGM prezidentem

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Kronika světové války 1919, autor F. P. Vožický.
Jak u nás probíhaly první dny po oficiálním konci první světové války? Máme pro vás jedinečný text z roku 1919, která vám den za dnem přiblíží události od 11. do 14. listopadu 1918 - tedy od oficiálního vyhlášení konce války až po zvolení T. G. Masaryka prezidentem.
Následující text pochází z roku 1919

11. listopadu.

Bývalý císař Karel ohlásil své odstoupeni.

V Čechách Moravský Krumlov přešel do českých rukou.

Slovensko. Maďaři, ztrácejíce krásnou Slovač, pozbývají smyslů a vraždí. V Kriváni byli pobiti Slováci ranami ze strojních pušek; 130 mrtvol Slováků leží na tamním nádraží. Na některých místech vypukly nepokoje; tak v Liptove proti úředníkům, kteří měsíce nevypláceli ženám podpory.

V oravské stolici župan Bulla se poděkoval. V prešpurské stolici oběsili faráře, neoblíbeného maďarona, bývalého poslance. V Modré a Pezinku vrhali se na židovské obchody. V Prešpurku též mnoho ničeno. Župan a vládní komisař Szmrecsány jest již pryč odtud. Zůstal úředník, jemuž ministr Batthyány rozkázal, aby se podrobil Nár. radě slovenské. V trenčanské stolici i v Bytči slúžný složil úřad do rukou občanu. V Modré Slováci převzali magistrát.

V Jihoslávsku, zvláště v Lublani, prchající soldateska ohrožovala město; přibyvších 2000 Čechoslováků zjednalo klid a zavedlo pořádek, začež posílají Jihoslované poděkování.

12. listopadu.

Vídeň otřásá se pokusem o revoluční převrat rudé gardy bolševické proti státní radě; před parlamentní budovou došlo k řeži. Komunisté chtěli vnikmouti do parlamentu, ale byli zatlačeni, 2 osoby usmrceny, 17 těžce raněno a mnoho poraněných.

Císařský dům živil před svým zhroucením 31 arciknížat a 55 arcikněžen.

Vévoda Jáchym Arnošt anhaltský a kníže Leopold IV. z Lippe vzdali se trůnů.

Na limburgské hranici internován byl býv. německý korunní princ, jenž prchnul do Holandska. Dále poděkovali se: vévodkyně lucemburská, vévoda meklenbursko-zvěřínský, vévoda Karel Eduard sasko-koburský, gotský, kníže Waldek Pyrmontský sesazen.

Předměstské obce pražské žádají Národní výbor, aby přikročil co nejrychleji ke zcelení Velké Prahy.

Naše oddíly zabraly Turč. Sv. Martin, Vrůtky; boj o Ružomberok.

13. listopadu.

Profesoři české právnické fakulty i jiné osoby skládají vyznamenání a tituly rakouské. — Vyživovací poměry se lepší; dávka moučná zvyšuje se zemědělcům na 16 kg obilí pro osobu měsíčně, pro těžce pracující 300 gr mlýnských výrobků denně, pro ostatní 200 gr. Od 15. prosince opětné zvýšení na 450 a 300 gr. Vepřové maso, které dostoupilo až na 56 kor. za kilogram, kleslo nyní na 20—24 K.

Ve Štýrském Hradci přepadli němečtí vojáci strojními puškami dva vlaky s českým a polským vojskem, při čemž bylo 8 vojínů zabito, 22 těžce raněno, načež vlaky zadrženy a mužstvo odzbrojeno.

Nová Praha. Národní výbor československý přijal včera zákon, kterým se zřizuje správní sbor hlavního města Prahy, vzhledem k tomu, že dosavadní sbor obecních starších stal se následkem úmrtí a resignací nezpůsobilým k usnášení. Předsedou správního sboru byl jmenován dr. Přemysl Šámal, advokát v Praze.

Významný den 14. listopadu

sešlo se ústavodárné Národní shromáždění v Praze v budově býv. zemského sněmu za nevylíčitelného nadšení. Zasedání zahájil dr. Karel Kramář, byv bouřlivě uvítán; poděkoval všem spojencům, zahraničním Čechům, Masarykovi, Benešovi, Štefánikovi, československým legionářům za všecka hrdinství a bezpříkladné oběti, které přinášeli, aby zbavili lidstvo dusivého tlaku pruského militarismu a dopomohli ve světové chvíli k vítězství právu, spravedlnosti a opravdové demokratické svobodě.

Vzpomenul českých legionářů, před jejich heroismem skláněl se celý svět. Šli radostně do boje, ač věděli, co je čeká, nebáli se šibenic, když padnou do zajetí těch, jichž nenáviděli z celé duše za všechna protivenství, za všecka ta muka, která prožívati musel po staletí celý národ český.

Na popravu šli hrdinně, nezlomně, se vzpomínkou na drahou vlast, kterou viděli již svobodnou a šťastnou v poslední chvíli svého mučednictví. Jak šťasten je český národ, že měl tolik hrdinů ve chvíli dějinné.

Přede všemi, kteří za svobodu vlasti dali život, hluboce se skláníme. (Shromáždění povstává: Sláva jim!) Prohlašuje: Jsme volni a svobodni! Padla těžká pouta rakouského a maďarského útisku, na nás jest dokázati, co dovede český národ svobodný!

Věřím a doufám, že to plnou měrou dokážeme. (Výborně! Bouřlivý dlouhotrvající potlesk. Shromážděni povstává.) Všechna pouta, která nás vázala k dynastii habsbursko-lotrinské, jsou přervána. (Výborně! Bouřlivý, dlouhotrvající, neutuchající potlesk. Shromáždění povstává.)

Konec je smlouvám z r. 1526 i pragmatické sankci! Dynastie habsbursko-lotrinská pozbyla na trůn český veškerých práv. (Bouřlivá pochvala.)

A my svobodně a volně prohlašujeme, že náš stát československý jest svobodnou československou republikou! (Výborně! Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk. Shromáždění povstává.)

A abychom doplnili všechno to, prosím vás, abyste prvním presidentem československé republiky zvolili Tomáše Masaryka. (Burácející, hřímavé volání: Sláva! Neutuchající, bouřlivý potlesk v celé síni, shromáždění povstává.) Profesor dr. Tomáš G. Masaryk jest jednomyslně zvolen presidentem Československé republiky.

Předsedou sněmovny zvolen 220 hlasy Fr. Tomášek (soc. dem), místopředsedy Fr. Udržal, dr. Ant. Haju, Al. Konečný a Slovák dr. Metoděj Bela. Za členy vlády československé: Dr. Karel Kramář (předsedou, sídlo královský hrad), dr. Eduard Beneš (zahraničí), Gustav Habrman (vyučování), dr. Mořic Hruban (umění), Václ. Klofáč (lidová obrana, hrad), Karel Prášek, (orba), dr. Alois Rašín (finance, palác Clam-Galasa, Husova tř.), Frant. Staněk (veřejné práce, Harrachův palác, Jindřišská ul.), dr. Fr. Soukup (spravedlnost), dr. Ad. Stránský (obchod), Jiří Stříbrný (pošty), dr. Vávro Šrobár (zdravotnictví), dr. Milan Štefánik (vojenství), Ant. Švehla (vnitro), dr. Leo Winter (lidová péče), dr. Bohuslav Vrbenský (lidovýživa) a dr. Izidor Zahradník (železnice).

Před zahájením zasedání pokoušeli se provokatéři, jichž Vídeň vyslala sem 60, způsobiti bouři a vniknouti do sněmovny; když však posl. Klofáč promluvil z okna a záměr jejich odhalil, vytratili se a zástup se uklidnil.

Zábřeh přešel do českých rukou; dosavadní německé zastupitelstvo pochopilo situaci a předalo vládu komisi, v níž jest 8 Čechů a 4 Němci. Vracející se čeští vojíni počtem 1500 byli ve Stadlavě zadrženi, ale vymohli si se zbraní v ruce bezpečný odjezd.


Původní zdroj historického článku:
Kronika světové války 1919, autor F. P. Vožický.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. listopadu 2018


Diskuze k článku „Kronika konce první světové války v Československu: násilí, ale také nadšení a zvolení TGM prezidentem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.