Výzva našich předků: ženy a dívky, věnujte se sportu!

rubrika: historické články / sport, původně vyšlo: Česká hospodyně 1908, autor neuveden.
Myslíte, že si naši předci mysleli že žena patří jen k plotně a sport je výsadou mužů? Článek z roku 1908 vám přesvědčí o opaku. Dozvíte se v něm, proč je sportování pro ženy a dívky mimořádně prospěšné.
Následující text pochází z roku 1908

Sport a jeho význam pro ženu.

Rozšíření tělesných cvičení vadilo dosud také domnění, že překážejí rozvoji krásy ženského těla, jež nabývá jimi prý drsnosti a ohroublosti, kdežto nejvyšší touhou žen byla dosud jen zjemnělá měkkost a titěrnost.

Že však náhled ten jest mylný, dokazuje výchova dívek u těch národů, kde cvičení tělesná neliší se mnoho od chlapců, na příklad ve Švédsku, Norvéžsku, Rusku, Dánsku, Anglii a jinde.

Kdo cestoval po Skandinavii, zajisté že mu jako mně nápadna byla elegance a uhlazenost pohybů u pohlaví ženského, která jest tam výsledkem velmi dokonalé tělesné výchovy dívek.

Málo kde však také jest tělocvik dívek a hlavně sporty u pohlaví ženského tak rozšířeny jako tam na severu, kde veslování, jízda na kole, bruslení, jízda na lýžích, rovněž tak majetkem jest i u dívek jako u chlapců. S týmž úkazem shledáváme se i v rodinách šlechtických.

Nejdokonalejší krása ženského těla jest ta, kterou poskytuje zdravý svěží obličej, pružný pohyb a souměrnost celého těla, toť jsou přední požadavky, jichž nelze docíliti sebe umělejšími prostředky, líčidly, ani šněrovačkou. Proto jest vskutku nepochopitelno, že ženy stále ještě více důvěry mají ke všelijakým těm neomylným mastím, pudrům, barvám, mlékům, než prostředkům, které se jim samy nabízejí, totiž k náležité životosprávě a sportovnímu cvičení.

Čerstvý vzduch drsní sice trochu kůži obličeje, ale zajisté, že příjemněji působí na každého zdravý nádech, třebas i trochu opálené tváře, než zlovstén růže na lících chudokrevných neb postižených bledničkou.

Vydatný pohyb dodává tělu štíhlosti přirozené, noha pozbývá zbytečného tuku, lýtko z dřívějšího tvaru baňkovitého nabývá oné jakoby modelované štíhlosti, jež zároveň je známkou dokonalé výkonnosti.

Zdaž nevyváží tyto úspěchy snad trochu tvrdší kůži ve dlani?

Výchova dívek má dnes ještě velmi mnoho nedostatků. Jest dosud jen málo rodin tak rozumných a zvláště maminek tak vysoce vzdělaných, aby vychovávaly dcerku svou tak, aby porozuměla vysokému poslání a úkolu svému v budoucnosti. — Bohužel, že ve veliké většině vytknutým a konečným cílem matinek a dívek jsou výhodné vdavky; co pak je za nimi, nechává se pouhé náhodě. — Proto také vytýká se úkaz, že stále více dívek zůstává neprovdáno, jakožto sobec-kost pohlaví mužského, jež prý z pohodlí nechce uvaliti na sebe starost o vydržování domácnosti.

Příčiny úkazu tohoto jsou mnohé; i muži nejsou při tom bez viny. — Avšak velmi mocným činitelem jest bázeň mužů před nedostatky těla ženského, zejména nervosou a hysterií, chorobami, které čím dále tím mocněji u žen vystupují a bývají neposlední příčinou nesrovnalého manželství.

Ašak dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu, náležitá tělesná výchova dítek jest nejen nejmocnějším prostředkem proti vzniku chorob, ale i nejlepším lékem. Není tedy pochyby, kdyby dívkám dopřáno bylo rovněž tolik pohybu, jako žádá se pro chlapce a kdyby i dospělé ženy nezanedbávaly přiměřených cvičení sportovních, že by záhy ubylo chorob těchto a s nimi i neblahých následků jejich.

Jest však ještě jeden veliký nepřítel ženského zdraví, jenž vlastně namnoze sám je původcem přečetných chorob, totiž — šněrovačka. Lékaři dávno již dohodli se o škodlivosti její; dokázáno jasně, jak škodlivě působí na plíce, žaludek i játra a jaké choroby mají tyto účinky v zápětí, ale nic naplat!

Moda je ženám mocnějším příkazem než veškeré ohledy na zdraví vlastní a na zdraví budoucího potomstva. Na hrozný ten hřích najde si žena vždy lichou omluvu: šněrovačku nosí a nosívaly prý i jiné ženy. Ale zapomínají, že za nynějšího stálého upadání tělesné zdatnosti lidstva hřích ten má následky mnohem vážnější než dříve!

Proti hroznému nepříteli tomuto lze čeliti jedinou zbraní, totiž cvičením sportovním, kde podařilo se přilákati a upoutati dívku ke sportu, tam padá vláda šněrovačky! Je pravda, že z počátku vidíme dívky s raketou v ruce, kterým jde hlavně o to, aby se na poli tennisovém mohly ukázati v nové halence a jež za každou ranou upravují levou rukou účes.

Ale když překonaly začátky hry, uchvátí je tak, že zmizí pro ně okolí s diváky jakýmikoliv. — Jakmile však jednou poznaly půvab volného pohybu a vymanily se z pouta šněrovačky při hře, odkládají ji potom vždycky, kde je to jen možno.

Co tedy nedovedlo ostraniti poučení sebe vážnější, zlomí sport.

Avšak ještě na jeden význam sportu ve výchově ženské bych rád ukázal.

Ženy domáhají se velmi hlasitě rovného postavení a oprávnění s muži; mocnými údery tlukou na brány vysokých škol, úřadů a hodností, dosud vyhražedým jen mužům, a není pochyby, že nanejde doba, kdy přání tato dojdou splnění.

Ale v tomto mocném ruchu nevidíme, že by se domáhaly také toho, aby tělesně sesílily, aby se otužily, aby také po stránce tělesné zdatnosti vyrovnaly se mužům. — Tu a tam ozve se ojedinělý hlas, ale ostatní ozývají se po něm jen slabě, bez vnitřního přesvědčení, jen proto, že i u chlapců dnes trochu více, ač daleko ještě ne dostatečně, dbá se o tělesnou výchovu.

A přece nelze neviděti, že s opravami v postavení ženy současně, ač spíše ještě o pokolení napřed, musí jiti úprava tělesné výchovy mládeže dívčí, nemá-li celý úspěch klopýtnouti o tělesnou chabost žen.

Otevře-li se za dnešních poměrů, za dnešního vychování dívkám rázem přístup do všech škol, do všech úřadů, zavřete je na několik let déle než dosud do lavic školních a usaďte je pak na zbytek života ke stolkům kanceláři různých úřadů — a než přejdou dvě neb tři pokolení, budou místnosti ty zase prázdny, poněvadž staly se mučímami pro ženy, místnosti, kde ničí se slabá soustava tělesná jejich mnohem rychleji, než u mužů.

Rádo ukazuje se na země, kde působnost ženy mnohem šíře jest vymezena než u nás, kde žena samostatněji se uživí, na př. Ameriku, Anglii, Švédsko, Norvéžsko atd. Ale právě tam jest tělesná výchova dívek nejpokročilejší, zcela jiná než na př. v Rakousku, tak že tvoří ženy, které ne-li co do síly, tedy alespoň co do vytrvalosti a otužilosti nezůstanou daleko za muži a jen proto také povolání své mohou rovněž tak zastati jako oni.

To právě je důkazem, že celé reformní hnutí žen mělo by se především položití na pevný základ tělesného sesílení a otužení ženy a že by heslo: Tělesné otužení dívek, mělo státi v čele přede všemi ostatními.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1908, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
29. ledna 2020


Diskuze k článku „Výzva našich předků: ženy a dívky, věnujte se sportu!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.