Rok 1939: Projev prezidenta k událostem 17. listopadu a vyhlášení stanného práva v Praze

rubrika: historické články / historické události, původně vyšlo: Národní listy - 1939, autor ČTK.
Při oslavách 17. listopadu se dnes mluví především o Sametové revoluci z roku 1989. Co se ale dělo 17. listopadu 1939? Zajímavý úhel pohledu na tehdejší události v Protektorátu Čechy a Morava vám přináší projev prezidenta dr. Emila Háchy z 18. 11 . 1939, následované vyhlášením stanného práva.
Následující text pochází z roku 1939

Výzva státního presidenta.

Státní president dr. Emil Hácha měl v sobotu 18. listopadu o 16.30 hod. rozhlasový projev. Zněl takto:

Drazí spoluobčané,

mluvím k vám v mimořádné době válečné, která vyžaduje dokonalé kázně a vědomí odpovědnosti národa i každého jednotlivce.

V posledních dnech došlo k událostem, které těžce ohrozily naši národní věc i statut, daný Vůdcem Velkoněmecké Říše dne 16. března 1939. České obyvatelstvo, které vzorným chováním po celou dosavadní dobu války ukázalo, že je si plně vědomo postavení českého národa v dnešních světodějných událostech, dalo se, bohužel, strhnouti neodpovědnými skupinkami lidí k činům, které musím označiti jako nejvýše politováníhodné.

Tyto zaslepené živly podléhají stále znovu nepřátelské propagandě a podněcování se strany emigrantů, jejichž vměšování se do zdejších záležitostí musí býti zásadně odmítáno. Výsledek jsou oběti na lidských životech a na jiných hodnotách, které jsou nám drahé.

Nesmíme nikdy zapomínati, že národ německý vede těžký boj a že četní jeho synové krvácejí na frontách. Životní prostor českého národa je vklíněn do životního prostoru německého národa. Musíme všichni chápati, co z toho pro nás vyplývá.

Je samozřejmé, že bojující národ německý musí s veškerým důrazem předpoklady svého vítězství tvořiti. Má k tomu také mocenské prostředky, o jejichž mohutnosti jste si mohli učinili představu.

Avšak musíte umět také oceniti některé jiné, pro vás nejvýše významné okolností. Území českého národa bylo ušetřeno pohrom válečných, o jejichž ničivých výsledcích můžete se poučiti z porážky Polska.

Synové českého národa nejsou vedeni do boje, jak tomu bylo ve starém Rakousku. Stojíte téměř všichni při své mírové práci, majíce snad v některém směru postavení výhodnější, než i národy neutrální.

Měli jste a budete mít plné porozumění pro střízlivé skutečnosti. Vyzývám vás spolu s vládou co nejdůrazněji, abyste se vyvarovali veškerých poruch klidu a pořádku, majíce ní mysli, že jakékoliv činy proti veřejné moci a proti pořádku, zavedenému v Protektorátě, by měly v zápětí nedozírné újmy pro jednotlivce i pro národní společenství. Pamatujte na bol svých rodičů a na strádání svých žen a dětí, jež mohou vzniknouti z vašich nerozvážných činů.

Jsem přesvědčen, že uposlechnete této výzvy a že napříště nedojde k žádným shlukům, srocování a jiným poruchám veřejného klidu a pořádku. Každá taková porucha by byla bezohledně potlačena veřejnou mocí Protektorátu a veřejnou mocí Říše. Padly by další oběti, které pro věc českého národa nemají smyslu.

Nedejte se klamat a uposlechněte se vší ukázněností výzvy, kterou k vám vznáším spolu s vládou. Nesmyslným protivením se ozbrojené moci a neodpovědnými veřejnými projevy nelze nic získati, ale mnohé ztratiti. Buďte přesvědčeni, že váš státní president a vaše vláda obstarávají věc českého národa způsobem, který je nejlepší.

Státní president dr. Emil Hácha


✽ ✽ ✽

Stanné právo v Praze a v politických okresích Praha-venkov, Kladno, Beroun a Hořovice.

Zemský president český vydal tuto vyhlášku:

Ve srozuměni s presidentem, pověřeným vedením vrchního soudu, a vrchním prokurátorem ustanovuji na základě § 429 trestního řádu a po splnění zákonné podmínky § 430 trestního řádu vyhlašuji právo stanné pro obvod hlavního města Prahy a pro politické okresy Praha-venkov, Kladno, Beroun a Hořovice ve příčině zločinu vzbouření, uvedeného v § 73 trestního zákona, jakož i zločinu vraždy, uvedeného v § 134 trestního zákona, a zločinu veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího majetku, uvedeného v § 85 trestního zákona.

To se prohlašuje s rozkazem, aby se každý varoval těchto zločinů, všeho podněcování k nim a všelikého účastenství na nich a poslušen byl nařízeni úřadů, která pro potlačeni těchto zločinů budou vydána, an by jinak každý, jenž by se po vyhlášeni takového nařízeni dopustil některého z těchto zločinů, byl podle práva stanného souzen a smrtí potrestán.

Tato vyhláška se nevztahuje na německé státní příslušníky.

V Praze, dne 18. listopadu 1939.

Zemský president: Bienert v. r.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1939, autor ČTK.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. listopadu 2021


Diskuze k článku „Rok 1939: Projev prezidenta k událostem 17. listopadu a vyhlášení stanného práva v Praze“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.