Rok 1919: Připravuje se znárodnění velkostatků! Komu bude majetek zabaven a kdo ho získá?

rubrika: historické články / životní prostředí, příroda a zemědělství, původně vyšlo: Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor m.
Po vzniku Československé republiky vznikla potřeba nového majetkového uspořádání zemědělské půdy. Bylo potřeba zabavit velkostatky bývalé šlechty a zajistit, aby byla i po znárodnění a privatizaci zajištěna potravinová soběstačnost republiky. Článek z roku 1919 vás seznámí se zákonem, který to měl řešit.
Následující text pochází z roku 1919

Vyvlastnění velkostatků.

Jeden takový fakt v nynější době přítmí. Kompromisem dojde k smírnému řešení otázky, která hrozila krisí, a z výsledku je vidět, že kompromis je zdařilý, neboť dvě velké strany české, které se o velkostatky, respektive co bude s nimi, až budou zabaveny, tak dlouho přely, dohodly se po dobrém k řešení této palčivé otázky a že se tak stane pokojnou cestou parlamentní, bez překotnosti a násilných otřesů.

Předsedové jednotlivých klubů sešli se ku konferenci a po výměně názorů a stanovisek jedno tlivých stran, kde přirozeně nejvíce na sebe narážela stanoviska strany agrární a socialistického bloku, bylo docíleno dohody v tento smysl: Půda velkostatků bude vyvlastněna.

Způsob řešení toho bude projednán na půdě parlamentní. Za tím účelem zřídí se 32členný výbor pro pozemkovou reformu. Tomuto výboru připraví návrh tříčlenná komise, ve které zasedá za stranu agrární Dr. Viškovský, za soc. demokracii Dr. Meisner, za Č. St. D. Dr, Němec, výbor upustí od generální debaty a zahájí ihned o návrhu debatu specielní.

Dle „Práva lidu” tento návrh zákona bude obsahovati tyto zásady: Veškeré velkostatky nad určitou plošnou výměru se vyvlastní a stanou se vlastnictví republiky. Statky členu bývalé císařské rodiny se konfiskují ve prospěch republiky. Otázka náhrady bude řešena zvlášť.

Budou učiněna patření, aby na půdě sice vyvlastněné, ale ještě nepřevzaté bylo řádně hospodařeno, ta aby výživa obyvatelstva byla zabezpečen Kromě toho bude do osmi dnů vypracován zákon o vyvlastnění stavebních pozemků v okolí velkých měst a průmyslových středisk.

Pokud se týče zásady, co s vlastněnou půdou, může se odprodati, ale nemá se zásadně trvat na odprodávání, neboť tím by úplně chudí byly vyloučení s nabývání půdy; těmto dá se trvalý nájem. Republika má míti vliv na držbu v těch případech, kdy půda předá se do vlastnictví, neboť musí se zabránit spekulaci s půdou, aby nevznikaly nové nesrovnalosti a nové velkostatky.

Půdy má se dostati jen bezzemkům a drobným zemědělcům, rozumí se také chudým invalidům. Z nabývání půdy nebudou také vy loučeny městské obce a družstva konsumentů.

Dne 20. března podala Národnímu shromáždení svůj vlastní návrh na vyvlastnění velkostatků a lesů Č. St. D. (poslanci A. Kalina, E. Engliš a Dr. B. Němec). Obsah jeho jest takovýto: Půda velkostatků nad 250 ha (mimo lesy a rybníky) budiž vyvlastněna za náhradu stran pro níž vydá se zvláštní zákon.

Nemovitý majetek členů bývalé panující rodiny Habsburků, dále členů kterékoli panující rodiny říšskoněmecké propadají ve prospěch naší republiky bez náhrady. Rovněž vyvlastněny bez náhrady buďtež nemovitosti, neoprávněně z majetku bývalé koruny české zcizené, jakož i nemovitosti, které přešly na předky nynějších držitelů z majetku odebraného za třicetileté války z důvodů politických a náboženských. Veškerá půda lesní budiž sestátněna.

O převzetí a použití vyvlastněné půdy bude rozhodovali zvláštní kolonisační úřad při ministerské radě, řízený 15 člennou správní komisi, do které třetinu vyšle Nár. shromáždění, třetinu zájmové skupiny a třetinu jmenovati bude vláda. Úvěrní operace s vyvlastňováním a osidlováním půdy podle tohoto zákona prováděti budou veřejné úvěrní ústavy.

Vláda se zmocňuje učiniti potřebná opatření, aby bylo zabezpečeno řádné hospodáření na půdě české pod tento zákon náležející.


Původní zdroj historického článku:
Vídeňské illustrované noviny - 1919, autor m.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. dubna 2023


Diskuze k článku „Rok 1919: Připravuje se znárodnění velkostatků! Komu bude majetek zabaven a kdo ho získá?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.