Jak se váží parní lokomotivy

původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor neuveden.
Přesné vážení parních lokomotiv těžkých desítky tun byl náročný, ale důležitý úkol. Jak takové vážení lokomotiv probíhalo vám přiblíží článek z roku 1901.


Vážení lokomotiv.

Stanoviti celkovou váhu lokomotivy není úkolem nesnadným. Provádí se podobně jako vážení jiných povozů na mostních vahách.

Avšak při lokomotivách jedná se zvláště ještě o věc jinou. Každá lokomotiva má více os, na něž se celková její váha rozděluje. A tu jedná se zejména o to, aby váha lokomotivy na jednotlivé tyto osy byla co nejrovnoměrněji rozdělena. Poněvadž pak různé části lokomotivy mají na tutéž délku velmi nestejnou váhu, nestačuje umístiti osy ve stejných vzdálenostech, nýbrž musí tu náležitý ohled brán býti nejenom na různou váhu lokomotivních částí, nýbrž i na velikost kol, která na dotyčné osy jsou naražena.

Okolnosti tyto jsou v praxi tím důležitějšími, poněvadž nestejné zatížení os má za následek neklidný chod stroje, ano mohlo by se i státi příčinou, že by při rychlejší jízdě lokomotiva dokonce z kolejí vyskočila.

Hlavní zřetel nutno jest bráti na přiměřené zatížení kol hnacích. Neboť jakmile by byla příliš málo zatížena, klouzala by a neutáhla by dostatečnou váhu vlaku; byla-li by zase naopak zatížena příliš mnoho, spotřebovalo by se příliš mnoho síly k pohonu. Z toho jde již na jevo, že musí v tom ohledu jinak býti zařízeny lokomotivy rychlovlakův, a jinak lokomotivy pro vlaky nákladní.

Je tudíž v zájmu každé železniční správy, aby lokomotivy právě po této stránce byly co nejdokonaleji sestrojeny. A žádná lokomotiva nesmí se k výkonné službě připustiti, dokud není co nejpřesněji určeno rozložení její váhy na jednotlivé osy. Ovšem musí toto zatížení zároveň vyhovovati přesným rozpočtům konstrukterův.

Jedna z největších továren světa na lokomotivy »Baldwin« ve Spojených Obcích severoamerických váží zatížení os tímto způsobem.

Váhy upevněny jsou na čtyřkolých vozících, které mají rozchod normálních kolejí. Pod každým párem kol umístěn jest jeden takový přístroj k vážení. Každé váhy udávají zatížení dotyčné osy, tak že se pomocí těchto udajů dají pak zříditi nosná péra na vyšetřenou míru nosivosti a průhybu.

Tento způsob stanovití váhu lokomotiv znázorňuje náš obrázek.

Společnost Sever, dráhy francouzské (Compagnie du Nord) užívá k témuž cíli vah soustavy Erhardovy. Je to pakostroj s posouvným závažím, jenž jest na posledním obrázku znázorněn. Při vážení spočívá kolo na lůžku váhy, která jest velice pevná, a přece snadno pohyblivá a citlivá.

Společnost Východní dráhy (Compagnie de ľ Est) užívá prostě vah mostových. Můstkův jest za sebou celkem osm, a každý jest zařízen na nosivost 8000 kg.

Jedině takovýmto přesným a pečlivým rozložením celé váhy lokomotivy dá se dosáhnouti toho, aby některá kola nebyla na újmu ostatních zatížena přes příliš, kdežto by snad sousední neměla zatížení téměř žádného.

Z předeslané úvahy jest i neodborníku jasno, že lokomotiva jest velmi složitým strojem, pečlivě vyváženým a přesně rozčleněným. A jest věru velmi nesnadným problémem, rozděliti mrtvou váhu celého tělesa tak, aby stroj i při nejrychlejší jízdě pracoval s klidem stroje hodinového. Závisíť na tom nejen trvalost celé trati, nýbrž i značnou měrou sama bezpečnost jízdy. A k tomu právě podstatně přispívá užívání vah, jimiž se kontroluje rozdělení tlaku na jednotlivé osy.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. října 2017


Diskuze k článku „Jak se váží parní lokomotivy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.