Bydlíte v nájmu nebo nemovitost pronajímáte? Takhle vypadala nájemní smlouva v roce 1911

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Rukověť pro majitele domu a nájemce 1911, autor J. F. Čechman.
Zajímá vás, jak kdysi fungoval nájem nemovitostí? Podívejte se na vzor nájemní smlouvy, která se používala v roce 1911.
Následující text pochází z roku 1911

Smlouva nájemní. *)

Mezi pp. manžely Janem a Annou Blažkovými, majiteli villy čp. 320 v Louňovicích s jedné strany, a pp. manžely Josefem a Alžbětou Vaňousovými se strany druhé, uzavřena dnešního dne tato smlouva nájemní:


I.

Pp. manželé Jan a Anna Blažkovi pronajímají pp. manželům Josefu a Alžbětě Vaňousovým villu čp. 320 v Louňovicích se vším příslušenstvím na dobu pěti let. počínaje dnem 1. května 1910 až do 30. dubna 1915 za roční nájemné 500 K. slovy pěti set korun. Nájemné jest splatno ve lhůtách půlletních předem, vždy dne 1. května a 1. listopadu každého roku.


II.

Pp. pronajímající se zavazují, že kuchyni opatří novou podlahou a pokoje v I. patře villy dají znova vymalovati dříve ještě, než pp. najímající do villy se nastěhují. Kdyby pp. pronajímající závazku tomu v čas nevyhověli, mohou pp. najímající opravy ty sami na útraty pp. pronajímajících dáti zříditi.

Další během nájemného užívání snad potřebné i nutné opravy pořídí si pp. najímající vlastním nákladem a zavazují se že všecka zařízení, kterými by takto villu opatřili a která by v ní a na ní přibita neb přikuta byla při opuštění jejím v ní ponechají bez nároku na nějakou náhradu. Pp. najímající přijali ku všem dveřím po 1 klíči, celkem 18 kusů jež po skončení nájmu povinni jsou odevzdati.


III.

Pp. najímající nejsou povinni platiti kromě smluvené činže jiných dávek z předmětu najatého.


IV.

Smlouvu tuto mohou obě strany kdykoliv na půl leta předem vypověděti. Nebude-li pověď dána během smluvené doby nájmu vůbec, prodlouží se smlouva tato mlčky na dalších pět let. Pp. pronajímajícím vyhrazeno v případě, že by některá činžovní lhůta nebyla v čas zcela zaplacena, právo. smlouvu na 14 dní kdykoliv vypověděti.


V.

Pp. pronajímající Jan a Anna Blažkovi svolují, aby na základě této listiny bylo vloženo pro pp. Josefa a Alžbětu Vaňousovy právo nájemné na villu č. p. 320. zapsanou ve vložce č. 320 katastrální obce Louňovice na dobu od 1. května 1910 do 30. dubna 1915.


VI.

Útraty vyhotovení i kolkování této smlouvy nesou pp. pronajímající, útraty vtělení do pozemkové knihy pp. najímající. Smlouva vyhotovena jednoduše a obdrží pp. najímající její original, kterýž však jest oběma stranám společným prostředkem průvodním ve všech sporech. Pp. pronajímající obdrží její ověřený opis.

V Louňovicích. dne 1. dubna 1910.

Podpisy.


*) Smlouvu podepíší všichni, kdo ji uzavřeli vlastnoručně. Podpisy pronajímajících, aby smlouva byla způsobilá ku knihovnímu vtělení. musí býti legalisovány.

Smlouva nájemní kolkuje se dle kolkové škály II. a sice, byla-li smlouva uzavřena na méně než 10 let. dle roční činže násobené počtem smluvených nájemných let. byla-li uzavřena na více než 10 let. dle desateronásobné roční činže: byla-li uzavřena na dobu neurčitou dle trojnásobné roční činže. Má-li smlouva víc než 1 arch, kolkuje se každý další arch kolkem za 1 K. Kolky se přepíší počátkem textu.

Jako příklad uvedli jsme zvláštní smlouvu o nájmu celého venkovského domu, neboť obvyklé najmy bytů ve větších městech stačí zjistiti podpisem domácího řádu, ježto by smlouvy psané kolkováním přišly draho. Stačí ústní. Tu pak úmluvu o výši náiemného uzavře jednoduše majitel domu před svědky, nebo si ji dá nájemcem zvláště potvrditi.


Původní zdroj historického článku:
Rukověť pro majitele domu a nájemce 1911, autor J. F. Čechman.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. října 2019


Diskuze k článku „Bydlíte v nájmu nebo nemovitost pronajímáte? Takhle vypadala nájemní smlouva v roce 1911“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.