Léčení pomocí světla a nejrůznějších frekvencí

původně vyšlo: Epocha 1899, autor neuveden.
Jaký vliv může mít na lidské zdraví neviditelná část slunečního spektra a nejrůznější frekvence? S tím vás seznámí historický článek z roku 1899.


Radiotherapie.

Když Becquerel roku 1842 nechal účinkovati spektrum světla slunečního na desku daguerreotypickou, obdržel obrazec, jehož objem přesahoval viditelný pruh barev spektra. Tato zkušenost ukazuje zcela určitě, že ve světle slunečním obsaženo jest mimo paprsky barevné, kterých vidíme, ještě i paprsků jiných, které nejeví sice bezprostřední účinek na zřítelnici zrakovou, avšak tají v sobě značný účinek povahy chemické.

Od obyčejných paprsků světelných liší se zdánlivě pouze tím, že neúčinkují na nerv zrakový. Zrak člověka může sledovati jen chvění etheru, kde počet záchvěvů pohybuje se mezi 450 až 900 biliony za vteřinu, aby měl pocit světla. Podobně jako u zvuku, kde sluch člověka pojímá počet záchvěvů vzduchu mezi 32 a 32.000, aniž by záchvěvy mimo tyto hranice ležící jevily účinek na orgán sluchový.

Vidíme v tom zajímavou analogii, která stává se ještě zajímavější, uvážíme-li, že krajní barva fialová ve spektru s největším počtem záchvěvů 900 bilionů překonává krajní červeně právě dvojnásobně. Měli bychom zde tedy stupnici světla podobně jako stupnici zvuků, jejíž sedm tónů odpovídá sedmi barvám spektra. Ovšem že nerv zrakový pozorovati může jenom jedinou »oktávu« světla, kdežto sluch náš rozeznává až devět oktáv zvukových.

Kdyby zrak lidský byl dokonaleji organisován, není snad neoprávněnou domněnka, že by uzřel na krajní mezí fialové barvy opět přechod k barvě červené »vyšší oktávy« atd.

Nazýváme-li tedy záchvěvy etheru, které ve spektru světla leží ještě za barvou fialovou, paprsky chemickými, pak má tím býti řečeno, že účinky jejich pozorovati můžeme toliko ve vlastnostech chemické povahy, které za jistých poměrů ukazují. Také paprsky našemu zraku viditelné mají různých vlastností chemických, ač ovšem nikoliv tak nápadných.

Ostatně možno tyto »chemické« paprsky pomocí fluorescence dokázati a učiniti viditelnými. Jisté látky mají totiž obdivuhodnou vlastnost, že přijmuté světlo vydávají opět od sebe, ovšem slaběji, tedy menší potence, a tudíž i jiné, nižší barvy stupnice světelné.

Látkou takovou jest příkladně uran, jehož flurescence jest barvy žlutavě zelené.

Značný účinek paprsků ultrafialových, jímž působí rozkladně na jisté sloučeniny lučební, jest znám ve fotografii. Avšak i v organickém životě mají paprsky tyto důležitý význam. Celý proces výživný i assimilační u rostlinstva odehrává se účinkem jich vlastností. Zejména pak za poslední doby seznán účinek těchto paprsků aktinických na mikroorganismy, a použito této zkušenosti v lékařství. Příležitost k tomu zavdalo objevení t. zv. paprsků Rontgenových, které jeví značnou podobnost s paprsky ultrafialovými, ačkoli má se za to, že s těmito posledními nejsou totožnými.

Bylo pozorováno, že paprsky Röntgenovy ničí mikroorganismy, totiž živočichy pouze drobnohledem viditelné. Podařilo se dokázati, že kolonie bakterií pod účinkem paprsků těchto ve vývinu životním jsou ohrožovány, ne-li přímo ničeny. Jelikož pozorováno bylo již dříve, že světlo sluneční i obloukové světlo elektrické působí ničivě na kultury bakterií, počato ihned s případnými pokusy lékařskými. Značný počet nemocí kožních spočívá totiž v tom, že různé mikroorganismy usazují, se na povrchu lidského těla. Zničením těchto mikroorganismů odpadává pak i zárodek nemoci a nastává uzdravení.

Způsob léčení podobného jest na pohled velice jednoduchým. Chorá čásť těla vysazuje se totiž prostě účinku paprsků buď slunečních, Rontgenových anebo elektrických. Účinek světla slunečního příkladně docílí se tím, že se paprsky koncentrují pomocí čočky na choré místo. Aby však tímto soustřeďováním stupňované teplo nepůsobilo škodlivě na tělo, podkládá se na kůži pacienta malý bubínek, jehož obě ploché stěny jsou zhotoveny z křišťálu. Bubínkem, který jest spojen rourkami s nádržkou, probíhá pak neustále studený proud vody, a nepřipustí tedy tepelný účinek paprsků na tělo pacienta. Účinek tohoto léčení jeví se pak ale nejen v ničení mikroorganismů, ale zároveň tyto paprsky »chemické« působí i na buňky tkaniva kožního a kapilární těliska krevní. Nastává nezřídka i zánět na místě paprskům vysazeném. Naše vyobrazení znázorňuje operaci podobnou s upotřebením slunečních paprsků pomocí čočky a aparátu chladicího.

Aby používání těchto paprsků nejevilo zároveň i škodlivý účinek na tělo lidské, hleděl Finsen v Kopenhagenu obejiti tuto vlastnost nemilou a sestrojil k tomu účeli zvláštní aparát pro paprsky obloukového světla elektrického, kteréžto zařízení v mnohém podobá se onomu prve popsanému a v obrazci uvedenému.

Ačkoliv způsoby léčení s aktinickými i s Rontgenovými (jakož vůbec s elektrickými) paprsky jsou dosti sobě podobny v methodě i účinku, tož přece rozeznávají se ve své podstatě. Ačkoliv ukazují paprsky Röntgenovy stejně jako paprsky ultrafialové schopnost, způsobiti chemické účinky, a také jeví úkaz flurescence jako světlo obyčejné, nepodařily se dosud u nich odchýlení a polarisace. Z té příčiny nelze tudíž stotožňovati paprsky Röntgenovy s paprsky ultrafialovými. Jsouť to nepochybně paprsky rozdílné od oněch, které povstávají záchvěvy etheru. Ostatně stává nyní dvou theorií sobě odporujících. Jedni považují paprsky Röntgenovy za vlny etheru longitudinalné značné délky a poměrně malého počtu záchvěvů, které povstávají nárazem paprsků kathodových na atomy hmotné, obklopené pružnou vrstvou etheru.

Jiní opět porovnávají paprsky Röntgenovy s hustým rojem vystřelených projektilů, které (paprsky) ovšem následkem svých ne konečně malých rozměrů pronikají prostorem mezi jednotlivými atomy zbylým, a pro které není žádné příčiny závazné, říditi se dle jiných zákonů nežli onéch, reflexe pružných těles se týkajících.

Ovšem že zde uvedené opírá se o theorii emanační, jinak vědecky již odloženou. Snad dal by se ale právě tím vysvětliti zhoubný účinek Röntgenových paprsků na lidské tělo. Přes to jest chemický účinek těchto paprsků podobný onomu světla obyčejného, a také v therapeutice upotřebuje se jich stejně jako paprsků aktinických.

Zajímavým zůstane u paprsků Röntgenových, že způsobují dokonalé vypadávání vlasů. Pokusy s těmito paprsky vyžadují vůbec dosti opatrnosti.

Také s aparáty Teslovými pracuje se novější doby s úspěchem, jelikož mimo různé vlastnosti fysické objeveny i účinky fysiologické, které uvedly pokusy tyto do vědy lékařské. Elektrické proudy střídavé, vysokého počtu záchvěvů (frekvence) působí na organismus těla lidského způsobem pozoru hodným. Část těla, která jest vysazena jich účinku, stává se dokonale anaesthetickou a choroby kožní doznávají vyléčení. Výměna látek v organismu stává se intensivnější a celý organismus podléhá změnám. Také na mikroorganismy působí tyto střídavé proudy vysoké frekvence.

Není vyloučeno, že budoucnost přinese nových zkušeností v naznačeném směru bádání, a pak našli bychom příležitosti, vrátiti se opět k věci.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1899, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. listopadu 2018


Diskuze k článku „Léčení pomocí světla a nejrůznějších frekvencí“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.