Tisíce let staré zákony na ochranu žen, které mohou inspirovat dodnes

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1923, autor neuveden.
Myslíte, že až naše současné zákony daly ženám právo na vysoké vzdělání, vlastní kariéru nebo právo na rozvod manželství? Omyl. Článek z roku 1923 vás seznámí s řadou zajímavých zákonů z časů před naším letopočtem, které vám ohledně ženských práv dokáží pravý opak.
Následující text pochází z roku 1923

Ochrana ženy v nejstarším zákoně světa.

U všech kulturních národů byl rozvod od dávných dob upraven zákonem. Zajímavé však jest, že nejstarší dosud známý zákon světa obsahuje zrovna vzorná ustanovení o rozvodech.

Je to zákon babylonského krále Hammurabiho, který vznikl asi před čtyřmi tisíci lety a byl před několika ledy objeven v Suse v Persii. Zákon ten co do humanity k ženám a dětem vyniká vysoko nad zákonodárství klasického starověku i středověku a v mnohém směru i nad zákonodárství doby moderní.

V úvodu k zákonu stojí výslovně, že chce chránili sirotky a vdovy a zamezili vykořisťování slabšího silnějším. Žena měla ve starém Babyloně na každý způsob daleko větší volnost, než v Athénách nebo Římě.

Podle Hammurabiova zákona byla neprovdaná žena v mnohém postavena na roven muži a cesta k úřadům a hodnostem byla jí otevřena. Z nalezených úředních listin jde najevo, že deset procent všech písařů, to jest advokátů, byly ženy. Obchodní smlouvy z doby té ukazují, že v obchodním životě byly ženy zastoupeny ještě četněji.

Pokud se týká ženy vdané, byl muž ovšem hlavou rodiny, neměl však neomezenou moc nad ženou a dětmi jako u Římanů.

Manželství uzavíráno za předepsaných obřadů před úřední osobou a právně zabezpečeno manželskou smlouvou, která mimo jména osob smlouvu uzavírajících obsahovala údaje o jejich hospodářských poměrech, o výši věna a pravidla pro případný rozvod. Jedna klausule smlouvy chránila manželku od ručení za dluhy, které manžel nadělal před sňatkem.

Na děti měla manželka totéž právo jako manžel. Neposlušnost k matce podléhala přísnému trestu; podle římského práva všecka moc nad dětmi náležela manželovi.

Pokud se týká rozvodu, všude v orientě mohla manželka býti zapuzena. Hammurabi však postavil právu manželovu na rozvod v cestu těžké hospodářské překážky a manželce poskytl příležitost dostali se od muže.

Nejpádnějším důvodem rozvodu byla bezdětnost. Opravňovala muže vzíti si druhou ženu, ale pak musel vrátili své první ženě její věno a zaplatili jí za rozvod; také rozvedená žena mohla se provdali po druhé. Byly-li děti, stál rozvod manžela ještě více. Děli šly s matkou, která se pak mohla opět provdati teprve, když jejich vychování bylo skončeno.

Mimo to připadla jí, zemřel-li její první muž, část jeho majetku ve výši »synovského podílu«. Onemocněla-li žena vážně, mohl si muž vžiti druhou manželku; nemocná manželka však směla odejiti ke svým rodičům, když jí byl manžel vrátil její věno.

Manžel měl také právo, dáti se rozvésti, zničila-li ho manželka. Rozchodu předcházelo vždycky zákonité vyšetřování poměrů. Dopustila-li se žena nevěry, nemusel muž žalovali o rozvod, neboť zločin ten byl vždy trestán smrtí utopením. Muž však mohl se slitovali a dáli ženě milost.

— Nebylo-li pro muže ničím snadným, dosáhnouti rozvodu, znal zákon pro ženu jenom tři příčiny rozvodu: za prvé zajetí mužovo ve válce. Neměla-li dosti prostředků k výživě, směla si žena vzíti druhého muže. Vrátil-li se první, musila se vrátili k němu. Měla-li však v době, když byl muž na vojně, z čeho žiti, byla potrestána smrtí, porušila-li věrnost k němu.

Za druhé směla se žena, opustil-li ji muž zlomyslně, provdali za druhého. Vrátil-li se první muž, nemusela s ním už pak žíti.

Třetím a posledním důvodem rozvodu pro ženu bylo, odmítal-li muž společný život a žil hýřivě. Rozvod byl však proveden teprve po důkladném vyšetření poměrů.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1923, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
11. února 2021


Diskuze k článku „Tisíce let staré zákony na ochranu žen, které mohou inspirovat dodnes“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.