Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rada z dávných časů: vlastní peněženka děti naučí chápat hodnotu peněz

původně vyšlo: Matka: Kniha pro matky - 1918, autor K. Balík.
Vysvětlit malým dětem skutečný význam peněz a naučit je s nimi správně hospodařit je pro jejich pozdější dospělý život velmi důležité. Jak to ale nejlépe udělat? Dodnes užitečný návod s řadou praktických tipů vám nabízí historický článek z roku 1918.


Uč dítky šetrnosti.

Tříletý František dostal od kmotřičky dvouhaléř. Běží k mamince a ukazuje ho. Matka mu praví: »Ale neztrať ho! To je peníz. Za peníze kupujeme si šaty, vozík, bič, jídlo a jablka.«

To vše má František rád a váží si penízku, protože jest možno za něj věci, jež mají pro něj tak neobyčejnou cenu, si koupiti.

To jest první stupeň výchovy k šetrnosti — František rozeznává peníze od obyčejných věcí a poznává jejich cenu. Aby František peněz neztratil, pravila mu maminka: »Schovám je a vrátim ti je, až budeš větší.«

Kdykoliv František od kmotřičky neb od někoho jiného nějaký peníz dostal, donesl si ho hned schovat k mamince.

Když povyrostl, chodil do školy a začínal už počítati, přinesla mu matka jednou z města peněženku. František si do ní vlastnoručně uložil své peníze, které měl dosud schované u matky. Přepočítal si je, dvouhaléře si vyměnil za desetihaléře a peněženku sám si uschoval v matčině skříni. Jak byl rád, že má své peníze.

Za pěknou školní zprávu, za pilnost a mravné chování dávali mu rodiče čas od času nějaký peníz odměnou. Vždyť to dávají svému dítěti. A odměna taková má dvojnásobnou cenu — jednak je pobídkou pro hocha, aby tím horlivěji v dobrém prospíval, jednak se František učí peníze získávat i.

Ze svých úspor kupoval si školní potřeby a na matčinu radu věnoval někdy potřebnému žebrákovi almužnu nebo nějaký příspěvek k nějakému šlechetnému účelu, aby, jak matka říkala, »srdce jeho k penězům nepřirostlo« a nenaučil se lakomství. Ovšem nikdy úspor svých nevyčerpal úplně.

František od maličkosti hospodařil samostatně, k penězům svým měl stále otevřenou cestu, ale matka bedlivě ho sledovala a přesně věděla, jak jich získal nebo vydal, jak jich přibylo neb ubylo, a dbala, aby snad nerozmnožoval jich způsobem nepoctivým nebo neutrácel jich marnotratně.

Když byl František větší, upozorňovala ho časem na obtíže, s nimiž získání peněz je spojeno a se zvláštní zálibou dávala si od něho předčítati z biblické dějepravy výstražný příběh o marnotratném synu.

Poněvadž František měl již větší úspory, poslala ho uložit si je do spořitelny, aby »doma mrtvě neležely«. I spořitelní knížku uschoval si v matčině skříni a sám si ji pod matčiným dohledem spravoval.

Tak od malička učil se vládnou ti penězi, a následek toho byl, že potom nikdy v životě nedal se ovládati jimi. Dovedl jiti zlatým středocestím — byl šetrný, ale nikoliv lakomý.

Lidé, kteří se velikému umění »vládnouli penězi« od mladosti nenaučili, upadají vždycky do výstředností, a to buď si peněz vůbec neváží a jakoby si už byli zvykli bez nich žiti, utratí hned vše, co vydělají nebo dostanou — ti upadají do nešetrnosti a bídy, ale druzí, kteří peněz nikdy dříve neměli, přilnou k nim zase náruživě, hromadí je a snaží se všemožným způsobem jich získali, jakoby dohoniti chtěli, co v mládí obmeškali — upadají do lakomství.

Bylo by tedy zcela pochybno žádných peněz vůbec dítkám nedávati a nesvěřovati. A aby jejich vůle lépe utužována byla, lepší jsou pro děti peněženky, jež si mohou libovolně otevírali, nežli schránky, kterých otevříti a do nich nahlédnouti nemohou, v nichž vhozený peníz zmizí »jako když ho do vody hodí« a které nutno potom buď vůbec rozbiti nebo donésti odemknout spořitelně.

Z Františka je dnes velmi zámožný muž, protože s penězi vyrostl, a peníze rostly a vyrostly s ním, poznal brzy jejich cenu, naučil se je vydělávati, udržeti si je a jimi hospodařiti.


Původní zdroj historického článku:
Matka: Kniha pro matky - 1918, autor K. Balík.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. dubna 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.