Etiketa pro kluky na procházce podle roku 1888

původně vyšlo: Společenské povinnosti jinochovy - 1888, autor František Šubrt.
Zajímá vás, jaká pravidla slušného chování platila pro naše pradědečky za dob jejich dětství? Základy pravidel slušného chování pro chlapce při pobytu mimo dům vám přiblíží text z roku 1888. Posuďte sami, zda by tehdejší etiketa měla platit i dnes.


O chování mimo dům.

Vycházejíce z domu na procházku, dejte nejprve pozor, kam šlapete, abyste nezdvihli prachu a nezašpinili si obuvi.

Potkáte-li cestou starce, dámu neb osobu sobě známou a zvláštní úcty zasluhující, udělejte jim místo, nechajíce je jíti napřed po chodníku neb u domův. Jest to pozornost, již muž vždycky má prokazovati ženštinám. Je-li náhodou cesta jakkoli zastavena, takže zbývá jen úzká stezka, nevrážejte všetečně rukama neb lokty do blíže stojících, jako byste se báli, že nedostanete se ku předu a chtěli byste býti prvními; ba spíše patříce tváří v tvář osobám, které se vám zdají býti výše postaveny než vy, ustupte zdvořile stranou, aby měly volnou cestu.

Na cestách prostorných a širokých, rozumí se, že jest vám pečlivěji dbáti toho, abyste nevráželi do procházejících se, ježto byste jinak mohli býti považováni za špatně vychované neb aspoň za ztřeštěné; když prší, dlužno uměti obratně a lehce držeti deštník, abyste nezapletli ho a nevráželi do deštníků jiných, a dle potřeby rychle vyvýšiti anebo snížiti jej.

Potkáte-li náhodou známou sobě dámu, která nemajíc deštníku, jest lijáku vydána, žádá toho uhlazené chování, abyste jí nabídli místo pod svým deštníkem a doprovodili ji až k místu, kam se ubírá; kdyby však nějaká pilná záležitost nedala vám vykonati tuto ochotu, vynasnažte se aspoň opatřiti jí nějaký ukryt a vyslovte jí své politování, že nemůžete ji dovésti dále. Držíce deštník nerozhánějte se držadlem, abyste snad neublížili osobě jsoucí na blízku.

Nebude tuším zapotřebí připomínati vám, jak bylo by neslušno očima měřiti osoby, které ubírají se mimo vás: mohloť by to býti považováno za vyzývavost; a chtíti mimojdoucího činiti směšným, netoliko bylo by hotovou hrubostí, ale mohlo by vám způsobiti nesnáz.

Potkáte-li dámu sobě známou, postačí, abyste ji pozdravili s onou úctou, které zasluhuje; musíte-li se však ze zdvořilosti zastaviti s ní, nezačínejte dlouhé rozmluvy, jakkoli zase nepřísluší vám, abyste se vy poroučeli napřed.

Jinochové dobře vychovaní přede vším pozdravují všecky osoby, jež jsou výše postaveny než oni.

Neopětovati pozdravu, ať učinil nám jej kdokoli, jest nezdvořilostí; a jste-li s jinými osobami, máte povinnost pozdravovati také ty, jimž váš společník vzdává poctu.

Zdvořilost a uhlazenost jsou nejobecnější známkou dobrého vychování. Udá-li se vám tedy žádati někoho o nějakou ochotnost, jako o ukázání ulice a podobně, učiňte to vůči komukoli co nejzdvořileji a neopomiňte poděkovati, když Vám vyhověl; neboť hrdé a pohrdavé způsoby v podobných okolnostech dojista by o Vás vzbudily mínění, že chováte předsudky, jež naprosto příčí se slušnosti.


Původní zdroj historického článku:
Společenské povinnosti jinochovy - 1888, autor František Šubrt.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. května 2020


Diskuze k článku „Etiketa pro kluky na procházce podle roku 1888“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.