Jak se na přelomu minulého století čistily a kropily ulice

původně vyšlo: Věda a práce 1901, autor J.K.
Jak na úplném začátku minulého století probíhalo čištění ulic v Praze a jaká tehdy nejmodernější elektricky poháněná technika byla používána v Paříži vám popíše článek z roku 1901.


Automobilní vůz na čištění ulic

Čištění ulic provádí se ve velkých městech způsobem velice rozdílným.

Nejčastěji užívá se k tomu dosud rukou lidských, a to bud žen anebo starců podle toho, který účel správa města s tím v ohledu sociálním spojuje.

Zřídka jen uhlídáme zametače v plné síle mužného věku, kteří by přece řádnou práci v přiměřeném čase vykonati mohli. Ženy pracují pečlivěji než mužové a jsou také v práci mnohem hbitější a výkonnější než starci, jichž se na př. v Praze po většině užívá.

Ti se k takové práci vůbec nehodí; zde poskytuje se prostě dobročinná podpora k práci neschopným lidem pod záminkou a na úkor čištění ulic, jak se o tom denně v pražských ulicích přesvědčovati můžeme.

Podmínkou pro zametání ulic vůbec jest předchozí jejich kropení, aby se prach nezdvihal. Rovněž i to provádí se v jednotlivých městech velmi různě.

A v Praze vystřídaly se v posledním čtvrtstoletí téměř všechny běžné druhy kropení ulic. Nejelernentárnější jest polévání dlažby konvicí, do níž se z voznice kohoutkem voda napouští.

Později provádělo se kropení přímo z voznice tím, že se vzadu k voznici upevnil kus hadice s kropenkou na konci; dělník pak, jenž za voznicí kráčel, měl kropenku za provaz uvázanou a komíhal jí na pravo a na levo. Později připojena byla k voznici vahorovná roura kropicí, zaujímající celou šířku povozu; rovněž užíváno bylo voznic, které vzadu měly rozprašovací turbinu, tak že se mohla současně kropiti celá šířka užších ulic. Posléze pak došlo na kropení hadicí z hydrantův.

U tohoto způsobu přivádí se na ulici největší množství vody; proto nelze ho užívati v městech, kde vody mají nedostatek. Vadou pak jeho bývá, že proměňuje prach v bláto a že položené hadice na ulici tím více překážejí komunikaci, čím jsou delší.

O pražském způsobu postřikování a zametání ulic píše nám přítel našeho listu takto:

»Z prachu děláme bláto, v proláklinách dláždění tvoří se úhledné rybníčky, a když to vyschne, máme zase prach. Postřikování pomocí hadic není racionelní, neboť se tu spotřebuje velikého množství vody a mimo to překáží komunikaci. Takový obecní zřízenec, vládnoucí hadicí, která vysílá silný proud vody až do dálky 50 m, jest neomezeným pánem celé ulice a jest si toho také jak náleží vědom.

Damské šaty a čistě vyleštěné boty často mohou vydati svědectví o jeho záslužné činnosti. Cyklisté pak bývají u těchto orgánův obecního hospodářství ve zvláštní nemilosti. Zpravidla nezbývá cyklistovi nic jiného, nežli slézti a přejiti s kolem po chodníku, jinak dostane takovou dávku stříkaného bláta, že ani za dvě hodiny kolo nevyčistí. Zvonění v takovém případě již dokonce nevede k cíli, nýbrž mívá účinek právě opačný.

A to zametání našich ulic je teprve v povolaných rukách! Ta procesí mrzáků, kteří koštětem sotva vláknou a jichž hlavním zaměstnáním bývá nikoli zametání ulic, nýbrž sbírání »slavíkův«, jsou přímo parodií na moderní zařízení k čistění ulic.«

Co do denního času, kdy se čistění má konati, jsou nejvýhodnějšími takové hodiny, kdy ulice jsou prázdny. To jsou především hodiny noční. Jednak neruší se výkon čistění obecenstvem a ruchem uličním, jednak nepřekážejí zametači zase komunikaci. Zcela nepřípustným by však mělo býti provádění těchto prací v hodinách denních, v nichž jest největší frekvence obecenstva a povozův.

Ovšem rádi uznáváme, že noční práce má značné nesnáze, zejména při veliké rozlehlosti města a velikém počtu pracovníků.

A právě v tom ohledu doporučovala by se práce strojová mnohem více než práce ruční. V některých městech alespoň již k některým výkonům skutečně zavedena jest práce strojem, na př. odhrnování sněhu z ulic na kraj pluhem.

Nyní zavádí se také strojové zametáni ulic ježkovitým kartáčem, jenž se proti směru jízdy otáčí a tím smetí na jednu stranu ulice shrnuje. Podobné zařízení zobrazili a popsali jsme již na amerických vozech tramwayových.

Nejdokonalejší způsob čistění ulic má nyní Paříž, a sice záleží v tom, že mírné kropení jest spojeno se zametáním bezprostředně následujícím.

Poněvadž má pak Paříž nyní lacinou sílu elektrickou, jsou tyto stroje zařízeny automobilně s akkumulátorovým pohonem.

Jak z obrázku zřejmo, skládá se automobilní zametací vůz ze dvou částí; předek obstarává pohon, zadek pak kropení a metení.

Předek sestrojili inženýři Amiot a Péneau (Penó). Jest to stroj důkladný a při tom laciný; byl na poslední výstavě Automobile Clubu a vyhovuje plně požadavkům do něho kladeným. Na dvou kolech spočívá deska, pod níž jsou upevněny v pérových závěsech akkumulátory; na desce pak jest montován Patinův motor, který pohání kola.

Nad motorem jest kolo, zvané korunou, jež sestává ze dvou částí; hořejší jest spojena pomocí objímek s vidlicí zametacího stroje, kdežto spodní spočívá přímo na popsaném právě vozíku motorovém. Tyto dva díly koruny, spojené drážkou, slouží výlučně k řízení celého stroje.

Řidič sedí na zadní části stroje a má k ruce vodorovný kotouč, kolem něhož běží řetěz, který obepíná spodní část koruny; otáčením řidícího kolečka pak otáčí se tato spodní část koruny a s ní celý přední díl stroje. Zadní díl stroje nese především nádržku s vodou a k ní přináležející čerpadlo, které žene vodu do roury, opatřené řadou otvorův o průměru 0,8 mm. Tím docílí se hustého, avšak jemného kropení, kterým se nemění prach v bláto, nýbrž se jen tak dalece navlhčuje, že při následujícím metení se nerozpráší.

Bezprostředně za kropicí rourou pracuje točící se válcovitý smeták, jehož osa jest vzhledem k ose povozu šikmo položena, tak že nehrne smetí stále před sebou, nýbrž je smetá ke kraji chodníku. Hnací sílu pro smeták a čerpadlo béře si zadní díl stroje z jednoho z kol pomocí ozubeného převodu, což netřeba teprve blíže vysvětlovati.

Řízení stroje jest zcela jednoduché, a zatáčky dají se prováděti mnohem ostřeji, než kdyby byl zapřažen kůň. Řidič má po ruce kliku komutátoru, pomocí jehož může celému stroji dávati rychlost od 1 do 8 km za hodinu a uváděti v činnost dvě elektrické brzdy, ano konečně dávati stroji i zpáteční běh.

Celý stroj tento provádí svoji práci již po delší dobu k úplné spokojenosti; ulice jsou zbaveny prachu i bláta, a co nejvíce padá na váhu, jest značná úspora na lidské práci, jež v každém obecním hospodářství vyžaduje značných obětí peněžných, nemluvě ani o úspoře vody. Stroj pracuje celkem o mnoho rychleji, a jeho předního dílu dá se upotřebiti jako motoru pro každý povoz, jehož vidlice jest vhodná k připojení na korunu.

V Paříži pak, jež má velmi levnou elektrickou sílu, vyplácí se práce těchto strojů znamenitým způsobem, a mimo to pracují akkumulátory velmi výhodně při tak stálé a stejné spotřebě síly, jako tomu jest u tohoto stroje. Zařízením dostatečného množství takovýchto zametacích strojů dalo by se v pravdě vyhověti všem potřebám a požadavkům, jež do moderního čistění ulic velkoměstských klademe.

Praha má nyní rovněž své elektrárny, může tudíž snadno alespoň učiniti pokus s novým tímto zametacím vozem pařížským. Kdyby se pak osvědčil býti pro naše potřeby výhodným, mohl by se tak veliký počet automobilních těchto zametačův opatřiti, aby alespoň hlavní ulice mohly v noci býti vyčistěny. Již tím získalo by město velmi podstatně čistotou a vzhledností.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1901, autor J.K.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. srpna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.