Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Ovlivňují myšlenky a chování matky na začátku těhotenství pozdější vlastnosti dítěte?
původně vyšlo: Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka O. Poláková.

Dokáží nějakým způsobem myšlenky matky v průběhu těhotenství ovlivnit chování následně narozeného dítěte? Na tuto otázku hledá odpověď článek z roku 1926.


Mají matčiny myšlenky v těhotenství vliv na tvorbu vlastností rodícího se dítěte?

Ředitel IMCY, dr. Jindřich Súček, redaktor obrodného časopisu »Mazdaznan«, znamenitý znalec amerických poměrů, pracující u nás slovem i perem pro nápravu lidstva k jeho fysickému i mravnímu zušlechtění, propaguje v přednáškách Osvětového svazu (Masarykův lidovýchovný ústav) v cyklu o ženě, nové zajímavé názory a theorie o nadepsaném thematu, snaže se pro jejich důležitost šíří ti je co nejvíce.

Pro tyto svoje cíle použil i rozhlasu, nejmodernějšího propagačního prostředku, v němž v minulém týdnu radiofonie temperamentně — jak je jeho zvykem — tlumočil tisícům posluchačů svoje nové, dosud málo známé názory. Pro jejich zajímavost a veliký jejich význam alespoň stručně naše čtenářky s nimi seznamuji.

Dr. Súček tvrdí, opíraje se o poslední výsledky vědy a nesčetných amerických pokusů, že výchova dítěte a vliv na rozvoj jeho nadání, vlastností i charakteru začíná již před jeho zrozením. v době matčina těhotenství, a že je to matka, jež celým způsobem svého tělesného i duševního života v těhotenství klade základy k osudu svého příštího dítěte.

Otcův vliv na rozvoj vlastností dítěte je dle těchto názorů podřadný a spíše jen nepřímý; rozhodující je vliv matčin. Ba dokonce, hrozí-li nebezpečí, že dědičností přenesl v by se špatné vlastnosti otcovy, matčiny, nebo vůbec rodové na jejich dítě, může matka svými myšlenkami, soustředěnými v intensivní touze a přání, aby dítě bylo oné špatné vlastnosti prosto, jejímu vzniku zcela zabrániti. Dr. Súček dokazuje své tvrzení na př. příkladem, kdy dítě alkoholikovo stalo se propagátorem abstinence následkem intensivního matčina přání v době těhotenství, aby nedědilo její dítě strašlivé otcovy lásky k alkoholu.

Z jiného příkladu z amerických pokusů se dovídáme, jak žena, toužící, aby její dítě mělo hudební nadání, jehož ona i otec děcka postrádali, stala se matkou dítěte vskutku mimořádně hudebně nadaného proto, že v prvních třech měsících svého těhotenství, jež právě mají tento osudový vliv na dítě. velmi toužebně si toho nadání přála, projevujíc vůbec v této době mimořádný zájem o hudbu.

Matčiny zájmy dle těchto nových theorií nesmazatelně se vrývají do zárodečných buněk embrya, dávajíce jim určitý charakter, podmiňující všechny vlastnosti, jež rozhodují o příštím osudu dítěte, protože je nese po celý svůj příští život. V nich se úplně odráží celý fysický i duševní, zejména však citový život matčin v době počínajícího těhotenství a je proto nesmírně důležito jak matka v této době žije, jakými city, náladami i touhami je ovládána.

Špatné nálady, nedobré city, neušlechtilá přání a nedobré touhy mají právě tak špatný vliv na charakterový útvar zárodečných buněk a celého vznikajícího plodu, jako nálady dobré, plné štěstí, přání plná lásky, dobroty a ušlechtilosti jej předurčují k rozvoji bytosti zdravé, krásné, dobré, silné, mravně ušlechtilé. Nesmírně tedy hřeší na svých dětech rodiče, kteří zjistivše těhotenství, vítají tuto skutečnost s mrzutým hněvem, s nářky, s výčitkami, pokoušejíce se snad dokonce těhotenství přerušiti.

Zrozené dítě nese pak tyto nepříznivé vlivy, jež se nejvíce uplatňují — jak již výše připomenuto — v prvních třech měsících těhotenství, v nichž bohužel často dítě je právě nejhůře vítáno, pokud se rodiče s nepříjemnou skutečností nesmíří a svých citů nezmění. Pozdější měsíce těhotenství, v nichž se spíše tvoří fysické vlastnosti dítěte, tohoto osudového vlivu na jeho charakter a nadání již tolik neprojevují a jsou proto méně významny, nežli ony měsíce první.

Vyplývá z toho, jak je nesmírně důležito, jakým okolím je matka v době svého těhotenství obklopena. Je-li obklopena láskou, pozorností, něhou, přirozeně přenáší tyto příznivé vlivy i na dítě, zatím co okolí nepříznivé, které ji činí nešťastnou, stísněnou, slabou, nevrlou a podrážděnou, zaviňuje neblahý snad příští život očekávaného dítěte. Že především jeho otec je povolán, vytvořiti matce toto krásné a příznivé prostředí, že on především má ji všestranně chrániti, obklopovati něhou, láskou a zdvojenou pozorností, mělo by býti Samozřejmo, neboť ten úkol určila příroda otci a v tom, jak je prováděn, spočívá vliv otcův na příští osud jeho potomka.

Dorostlé děti zakládají rodiny, rodiny tvoří národ; šťastné, zdravé, morálně i fysicky silné děti podmiňují zdravý, silný národ a to právě příslušníkům malých národů, jakým je i náš národ, je velmi naléhavě nutno si uvědomiti, odvoditi z toho nezbytné důsledky a přičiňovati se, aby toho, čeho se našemu národu nedostává početně, kvantitativně, dostalo se mu plnou měrou kvalitativně. V ušlechtilém, krásném životě matek spočívá tedy osud celých národů.původ historického článku:
Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka O. Poláková.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. května 2018Debata k článku 'Ovlivňují myšlenky a chování matky na začátku těhotenství pozdější vlastnosti dítěte?'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.