Vynálezce Thomas Alva Edison

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Věda a práce 1900, autor Em. Kostelecký.
Článek o slavném vynálezci sepsaný v roce 1900, kdy byl T. A. Edison ještě součástí přítomnosti a tvořil úžasnou budoucnost.
Následující text pochází z roku 1900

Tomáš Alva Edison, slavný americký vynálezce.

Dne 10. února r. 1847 narodil se nejplodnější vynálezce tohoto století, Tomáš Alva Edison. Narodil se z rodičů chudých v Milanu ve státu Ohio (Sev. Amerika). Předkové Edisonovi po straně otcově pocházeli z Holandska, vystěhovavše se ve století 18. do Ameriky. Čísti, psáti a počítati naučila ho jeho matka, jež bývala učitelkou, veškeré další své vzdělání pak děkuje Edison jen neunavné svojí píli soukromé, neboť škol vůbec nenavštěvoval. Jsa synem chudých rodičů, musil záhy již starati se o výživu svou, a proto již ve 12. roce svého věku byl prodavačem časopisův, ovoce, pečiva, sirek, doutníků atd. v železničním vlaku, jezdícím z Kanady do Michiganu. Z peněz uspořených opatřoval sobě knihy ku svému sebevzdělání.

Touha po získání peněz na další studie přivedla jej na myšlénku vydávati časopis ve vlaku samém, a malý Edison nespustil se již myšlénky té a skutečně ji provedl. Zřídil si malou tiskárnu v oddělení vlaku jemu vykázaném a vydával pro cestující časopis, v němž kromě zpráv jinak sebraných uveřejňoval zprávy »Družstvem tiskařským« za měsíční poplatek 10 dollarů, telegrafem každodenně mu sdělované. Vydáváním časopisu získal zase více prostředků k zakupování knih a nemeškal také se založením laboratoře chemické a fysikální vedle své tiskárničky. Když časopis jeho si byl již získal jména, přesídlil s ním Edison z vlaku do Port Huronu, kdež otec jeho bydlil. S neunavností pokračoval tu ve svých studiích a nejraději obíral se elektřinou. Po čase složil zkoušky telegrafní a dosáhnul pak toho, že přijat byl do služeb ministerstva pošt a telegrafů, Ve studiích svých a v pokusech s elektřinou neustával. V té době vznikly mnohé jeho vynálezy v oboru telegrafie. První pozoruhodný vynález jeho v oboru tom byl duplex telegraf, jímž umožněna byla telegrafie dvou zpráv současně na témže drátě směrem protivným. S vynálezy jeho rostlo i jmění jeho, takže úřednické svoje místo mohl opustiti a založiti r. 1876 v Menlo-Parku továrnu na stroje, při níž si také bohatou laboratoř zřídil. V době pozdější přestěhoval celý svůj podnik do vesnice Orange v Llewellyn-Parku.

Na vyjmenování veškerých vynálezův Edisonových není tuto ani místa, získalť jen na vynálezy v oboru telegrafním 35 patentův, a všech patentů jeho vůbec jest přes 700. Chceme zde jen některé význačnější vynálezy připomenouti.

V telegrafním oboru vynalezl kromě výše zmíněného duplex telegrafu také quadruplex telegraf, způsob to telegrafovali čtyři depeše současně na témže drátě ve směru protivném. Pomocí indukčních proudův ukázal, jak jest možno také telegrafovali z vlaku jedoucího. Uhlový telefon jeho přispěl podstatně k rychlému rozšíření telefonie, děle se v tomto směru o slávu s Hughesovým mikrofonem. Patent na přístroj tento prodal za 100.000 dollarův. Ze snahy, přenášeti elektřinou zvuk do dálky, vyplynul také vynález elektromotografu, telefonového to přístroje, o němž jsme současně s telefonem uhlovým pojednali v soujmenném článku v III. roč. na str. 145.

Na tomže základě jako telefon uhlový, založen je též Edisonův mikrotasimetr. Všeobecně známý fonograf, o němž v listě tomto častěji již bylo pojednáno, rozšířil známost jména Edisonova do vrstev nejširších. Jako fonograf zapisuje zvuk a opět jej vydává, tak Edisonův kinetoskop předvádí fotografie skutečných výjevu tak rychle za sebou a v takovém pořádku, že celý výjev se všemi pohyby a změnami před sebou spatřujeme.

Že vynalézavý duch Edisonův také do oboru velikých strojů zasáhnul, dá se snadno domysliti. Jeho pyromagnetickým strojům slouží za základ úkaz, že magnetičnost železa klesá, stoupá li jeho teplota. Pyromagnetickým generátorem přeměňuje Edison teplo přímo v elektřinu, pyromagnetickým motorem pak mění teplo v práci mechanickou. Magnetickým třídičem Edisonovým odděluje se ruda železná od jalového kamení. Jest to soustava elektromagnetův, jimiž z roztlučené horniny i nejmenší kousky železné rady se vybírají (r. VIII., str. 19.)

Dynamoelektrický stroj soustavy Edisonovy došel značného rozšíření, a podobně i jeho lampa oblouková. Avšak v osvětlování elektrickém dobyl si Edison hlavní zásluhy zdokonalením lampy žárové. Vyvinování světla rozpálením vodice o velikém odporu elektrickým proudem bylo ovšem známo již od r. 1841, avšak za uzpůsobení jeho pro praktické využití jest hlavně Edisonovi děkovati. On nalezl konečně nejvhodnější k tomu látku ve zuhelnatělém vláknu rostlinném, jež se k rozžhavování proudem elektrickým ve vzduchoprázdné baňce skleněné nejlépe hodí. V době poslední stal se ještě malý krůček v tomto směru; totiž nahrazení přirozeného vlákna rostlinného umělým vláknem z cellulosy.

Některé z vynálezův Edisonových zůstaly pro praxi sice neupotřebitelnými. To však slávu jeho neumenšuje. On zůstane vždy příkladem neúnavné píle a neobyčejné síly duševní, se kterou svoje sebevzdělání budoval, — on jest vzorem samouka, který pro praktické zužitkování reálných věd mnohem více prospěl, než kterákoli vysoká škola.

Končíme črtu svou s upřímným přáním, aby zdraví slavného vynálezce bylo po dlouhá ještě léta zachováno na prospěch lidstva.


Původní zdroj historického článku:
Věda a práce 1900, autor Em. Kostelecký.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
28. října 2011


Diskuze k článku „Vynálezce Thomas Alva Edison“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.