Jak se naši pradědečkové seznamovali s dívkami? Přečtěte si to v návodu z roku 1903

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Nejnovější tajemník lásky a dvorný společník 1903, autor K. O. Št.
Jaké to bylo, když se kdysi chtěl mladý muž seznámit s dívkou svého srdce? Mohl to například zkusit podle našeho návodu z roku 1903. Ale jestli tento návod bude fungovat i dnes a získáte s jeho pomocí lásku krásné dívky a přízeň jejích rodičů, to vám zaručit nemůžeme.
Následující text pochází z roku 1903

Jak možno seznámili se s dámou.

Seznámiti se s dámou je v nynější době snazší, než tomu bylo druhdy. Jsou jiné společenské názory, jiný je směr vychování, připouštějící více družné styky mládeže, jíž ponechána širší volnost ve společném obcování.

Ovšem spoléhají matinky, zvláště v zábavách sportovních, na přítomnost vdaných dam a starších pánů, již jsou zdvořilost sama a dámám věnují příslušnou pozornost. Tu je ale také povinností mladých mužů, aby dovedli oceniti význam důvěry v jich slušnost a společenský mrav kladené.

Nelze-li nám setkati se s dámou, v níž srdce našlo cíl své touhy, ani na procházce, v divadle nebo ve společnosti, podaří se přece získati si pozornosti její prostřednictvím přátel nebo známých. Zdá se nám skoro zbytečné v případě tomto udíleti rady. Jsou situace často tak spletité, že nelze říditi se radou jednostrannou. Tu je nám rádcem a pomocníkem nejspolehlivějším náš vlastní cit.

Avšak pro různé případy stůjž zde přece několik vhodných pokynů.

Navázal-lis styky s rodinou vyvolené srdce svého, o níž jsi se zatím přesvědčil, žes rád viděn, a byl-lis dokonce již představen, záleží na tvé obratnosti, abys získal si důvěry a udržel si přízeň dívky i rodičů. Zvláště matky dívek jsou v té příčině opatrné a prozíravé a je třeba rozvinouti všecku rozmilost, jíž jsme schopni, abychom také po této stránce cíli svému se přiblížili.

Jsme-li již tak daleko, že pozváni jsme do rodiny, snažme se, zavděčiti se všem členům rodiny.

Naskytne se k tomu příležitost snadná při společných stycích. Malá často úsluha razí nám cestu k úspěchu.

Jinak je, hledáme-li teprvé příležitost seznámiti se s dámou, o níž nemáme bližších zpráv, jejíž rodiny neznáme, což ovšem státi se muže jen ve velkém městě. Náhoda, ta mocná někdy prostředkyně a pomocnice zamilovaných, svede nás třeba se zbožňovanou v kostele. Věnujíce jí všecku pozornost, nesmíme vzbuditi tím nelibost jiných a nerušiti posvátnosti místa.

Přiblížiti jí můžeme se teprv na cestě z kostela s prosbou za dovolení, abychom ji směli doprovoditi. Opakuje-li se to vícekráte se zdarem, najdeme zajisté vhodný způsob seznámiti se blíže s poměry, a dle toho další jednání své zaříditi.

Vhodnou příležitost k seznámení se poskytuje ples.

Svobodno je tu každému slušnému člověku k tanci vyzvati dámu, jíž byl dal se představiti; v některém případu není ani osobní představení se nutno. To je podmíněno okolnostmi. Najde-li dáma v tanci s tebou záliby, smíš opětovati vyzvání k tanci; zbytečnou pozornost však vzbuzuje, tančíme-li ustavičně s jednou dámou, byť jsme s ní i důvěrněji byli známi.

Rozmluva v tanci může býti zprvu rázu povšechného; jest pak ovšem na tanečníkovi, aby později zajímavým způsobem obratné přiblížil se cíli svému, aby dopátral se, lze-li mu získati si přízně své vyvolené, je-li totiž srdce její dosud svobodno.

Rovněž divadla a koncerty podporují styky mladých lidí a podávají dosti příležitosti seznati se navzájem. Dalšímu sblížení napomáhá vhodná rozmluva, již jsme zapředli s dámou, srdci našemu blízkou o přednostech nebo vadách provozovaného kusu či produkce koncertní.

Dostane-li se nám té přízně, že smíme dámu na cestě k domovu doprovoditi, jsme na nejlepší cestě k další známosti. Obstarati dámě v šatně svrchní šat a pomoci jí při oblékání dovoliti si smíme jen při důvěrnější známosti. Také se musíme zdržeti toho, abychom okázalým způsobem domáhali se vzbuditi na veřejnosti pozornost dámy, v níž jsme zálibu našli. Má-li mladá dáma s sebou starší průvodkyni, matku nebo jiného člena rodiny, slušno věnovati také jemu plnou pozornost; tím způsobem staneme se příjemnými oběma stranám.

O seznámení se na poli sportovním, na kluzišti a pod. byla již řeč. Tu není hlídačů a hlídaček, není takých překážek jako ve společnosti; tady spíše možno je zapřísti hovor a nepozorovaněji dáti na jevo city své, ovšem způsobem uctivým a nevtíravým dámě, která vzbudila v srdci našem sladkou touhu po bližším styku.

Jak ale najiti vhodný způsob přiblížiti se dámě, která nevychází ani do zábav ani do společností a vyjde-li, činí to jen v průvodu otce nebo matky?

Neslušností by bylo přepadati ji na ulici, vnucovati se za průvodce a chtíti zapřísti takovým způsobem s ní známost. Lépe doporučuje se, procházeti se kol její oken v různých dobách dne a slušným způsobem na jevo dáti touhu, jež nás k vyvolené pudí.

Milostný list okolnostem přiměřený razí v nejednom směru cestu nejbezpečněji. Jest tu však třeba jisté opatrnosti, nebo napsané zůstane napsaným a mohlo by státi se nám někdy velmi nepříjemným, kdyby dostalo se do rukou nepovolaných. Proto pišme jen po náležitém rozmyslu a zralé úvaze, když jsme si jisti svých citů a ryzosti úmyslů a když jsme si byli předem opatrně půdu připravili.


Původní zdroj historického článku:
Nejnovější tajemník lásky a dvorný společník 1903, autor K. O. Št.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. října 2019


Diskuze k článku „Jak se naši pradědečkové seznamovali s dívkami? Přečtěte si to v návodu z roku 1903“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.