Středověká charita a péče o lidi v nouzi

původně vyšlo: Česká hospodyně - 1908, autorka B. Ledvinková.
Jak v dobách středověku, dávno před dnešní dobou charitativních neziskových organizací, fungovala péče o chudé a nemocné lidi v nouzi? A jak se na ní podílel například i náš král Karel IV.? Řadu zajímavých příkladů středověkých křesťanských charitativních organizací vám přiblíží článek z roku 1908.


Péče o nešťastné.

Jsou, kteří bohatnou a zbohatnou až na milionáře ano i miliardáře, ale jsou naproti tomu zase tací, kteří chudnou, a kdyby se i břehu chytili i ten se s nimi utrhne.

Lidská bída však od pradávna vzbuzovala osoby citlivé, aby se bídných ujímaly a tak vznikla péče o chudé a byla zorganisována již ve II. stol. po Kr. Mezi křesťany skládaly věřící každý týden, nebo každý měsíc dobrovolné dary do rukou biskupa, aby byly peníze rozdávány pocestným, vězňům, nemocným, vdovám a sirotkům.

Byly při tom zvláště zaměstnávány ženy, aby vyhledávaly v příbytcích chudé, posluhovaly nemocným, navštěvovaly uvězněné, podporovaly poutníky. Ze svého jmění hojně, hojně k tomu přispíval sv. Cyprian (+ 258).

V době moru se stalo, že v Karthagině v Africe pohazovali pohané své nemocné na ulice a utíkali od nich, co zatím křesťané se jich ujímaly. A právě tak dělo se v Aleksandrii (251—253). Křesťané snášeli mrtvoly pohanů na svých ramenech a pochovávali je.

V té době starala se křesťanská osada v Římě o 1500 vdov a sirotků, jichž počet ještě dále vzrůstal následkem válek a moru. Celé své jmění dal sv. Ambrož na podporu vdov a sirotků a tak také po jeho přikladu učinili sv. Antonín poustevník, mnozí mniši té doby, i Pelagra, Fabiola, Demetrias a j. v.

Hospicie pro cizince povstávaly ve 2. polovici IV. století a nebyly tehdáž ničím neobyčejným. Tak na př. r. 355. Pontus v Sebaste.

Jako malé město vyhlížel slavný hospic sv. Basilia v Cesarei 372. a přijímal nemocné, osiřelé, cizince a všechny jiné bídné, jež jeho pomoci potřebovali. Neméně slavným stal se hospic sv. Jana Chrysosthoma, ve kterémž bydleli i lékaři, kněží a řemeslníci pro potřeby všech těch, pro něž hospic zřízen byl. V Římě, slavné Xenodochium byl hospic pro cizince a chudé, podporovaný Fabiolou (+ 399).

V Betlémě byl zřízen veliký hospic od sv. Jeronýma a v Cyciku zřídil biskup Eleusius dům pro vdovy. Na Eufratu posta vil poustevník Thalassius ústav pro slepce.

V té době povstávaly ústavy pro malomocné a zvláštní domy pro děti odložené V století V. byly stavěny jesle a nalezince. (Zakladatelem jeslí byl Francouz Marbeau, který hlavně ve Francii ústavy ty rozšiřoval). Bývalyť tehdy mramorové vany před vchody kostelními postaveny a nalezenci do nich přijímáni. — Manželka francského krále Chlotilda, ujímala se dětí opuštěných a v té době počaly se sirotčince rozmáhati.

Ve středověku byly při kostelích zřizovány špitály a počaly i u nás v Čechách. V době moru byly zřizovány lazarety. Do klášterů byli přijímání sirotci. Karel IV. založil v Římě český hospic pro české poutníky. Templáři a Johanité zařizovali v Jeruzalémě hospitály pro křesťanské poutníky, zvlášť nemocné.

A tak všady tam, kde zavládla křesťanská láska a kde dobrý příklad zakládáním dobročinných ústavů byl dán, povstávaly během času domy k opatření nejchůdších mezi chudými, nejnešťastnějších mezi nešťastnými (jako jsou slepci) a nejubožejších mezi ubohými (jako jsou děti odložené). A láska křesťanská rostla do té míry, že dnes vidíme povstávati chudobince, ústavy to pro staré, práce neschopné lidí; chorobince pro mrzáky.

Choromyslní, hluchoněmí, epileptikové mohou býti ve zvláštních ústavech drženi, pěstováni, chráněni, aby nepřekáželi v rodinách těm členům, kteří od rána do večera pracují, rozumně si vedouce, aby sobě potřebného chleba dobyli a při neobyčejné píli a námaze také blahobytu se domohli.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1908, autorka B. Ledvinková.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. května 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.