Nejstarším řemeslo za první republiky: nezletilé prostitutky a otcové jako pasáci

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Cestou k prostituci - 1928, autor Jan Schneider.
Lidé si dobu první republiky často idealizují. Ale i toto období začátků Československa mělo řadu temných míst. Jak to u nás v této době bylo s prostitucí a z jakých poměrů pocházely tehdejší prostitutky vám prozradí podrobný výzkum z roku 1928.
Následující text pochází z roku 1929

Cestou k prostituci: Rodinné poměry

Zdá se, že jednou z hlavních příčin mravního poklesu děvčat jsou neutěšené hmotné a zvláště mravní poměry v rodinách.

I tam, kde se zdá, že jde o rodinu zcela řádnou a spořádanou, nalezneme mnoho utajených běd a strastí, jež se nám zjeví, podaří-li se nám vhodným způsobem proniknouti závoj, v nějž rodina se halí oproti cizím lidem.

Tyto nepříznivé poměry hmotné, nezaměstnanost, starost o výživu rodiny často dosti četné, mnohdy stíhané nemocemi, nemohou zůstati bez neblahého vlivu na rodinu.

V rodině vyvíjí se neklid, dochází k výčitkám, nesvárům a hádkám, které často, zvláště za dnešního uvolnění manželské morálky, vedou k rozvratu rodiny. I po rozchodu zůstává napiatý poměr mezi manžely, kteří se vzájemně dráždí a obviňují, používajíce za zbraň dětí.

Velice často si stěžují naše děvčata na svou nevlastní matku a jí přičítají vinu na tom, že opustily domov, i na tom, co se pak stalo. Velice často však právě tyto nevlastní matky bývají ženy řádné, které přicházejí do rodiny s těmi nejlepšími úmysly a přece se u nevlastních dětí vypěstuje proti ní antipatie, která pak bývá příčinou rozchodu s rodinou.

Nevlastní matika je stále pozorována, porovnávána s pivní matkou, v každém jejím činu i slově je spatřován osten nepřátelství. Vždy ochotní sousedé poskytují rádi sluchu steskům dětským a naše děvčata, která s tou nejnevinnější tváří dovedou skombinovati a přednášeti lži, stávají se předmětem pozornosti soucitných sousedů. Děvče stává se vzpurné, vzdorné, neposlušné, nepomáhají domluvy ani tresty.

Tím nemá ovšem býti řečeno, že se nevyskytují nevlastní matky, které skutečně jsou vinny rozvratem rodiny. Máme případy, že žádají odstranění dětí z domu dříve, než přijdou samy.

Jedním z největších škůdců rodiny je, jak známo, alkohol. S alkoholem stěhuje se do rodiny nouze a bída, z rodiny prchá štěstí, klid, spokojenost a láska. Jest smutný pohled na rodinu, kde žena a děti s hrůzou očekávají, kdy se vrátí opilý otec. Vše strachem trne, děti zalézají do koutů a žena-mučedník, často jediná živitelka rodiny, stává se terčem nepříčetných výbuchů opilého muže.

Nadávky, nestoudné nadávky, rány — to je údělem ženy opilcovy. A i na děti, odváží-li se hnouti, dopadají nečítané rány. Rozbíjí se nábytek, prodává se kde co, aby bylo čím prolévati hrdlo. (Dobře ještě, drží-li rodinu matka, hůře tam, kde alkoholu propadli oba rodičové.)

U 87 otců našich děvčat a u 10 matek nalézáme alkoholismus, u některých rodin jsou to nejen rodiče, nýbrž již i prarodiče, kteří byli právě taktoví. Téměř všechna děvčata pocházející z rodičů alkoholiků vyznačují se poruchami nervovými a duševními, které pak končí i umísťováním v ústavech pro slabomyslné a choromyslné.

Otec-alkoholik sám provází své 9- a 12leté dcery za prostitucí a vybírá od nich získané peníze, které pak utápí v alkoholu.

Dále se setkáváme se záletnictvím, marnotratností a karbanem. I tyto vlastnosti lze sledovati až k prarodičům. Někdy vyskytují se u prarodičů, kdežto rodiče sami jsou lidmi řádnými. Rodiče často brání dceři v sňatku, ale ta si zpravidla brániti nedá. Dožije se však zhusta zklamání.

Muž zanedbává ženu, vyhledává jiné, s nimiž pak utrácí peníze, nestaraje se o svou rodinu. Někdy přivádí cizou ženštinu i do vlastní rodiny, nutí ženu i děti, aby ji respektovaly a tak ocitne se žena s dětmi v područí konkubíny, která užívá jen dobrého, ponechávajíc starosti ženě svého milého.

Jindy řešila se tato otázka odchodem ženy a dětí od muže, dnes za krise bytové setrvává se ve společném bytě i tehdy, když veškery styky byly přerušeny, ano i když manželství bylo rozloučeno.

Nejen otcové, nýbrž i matky některé jsou vším, jen ne řádnými matkami. Mnohý otec vrátiv se z války zplakal nad spoustou, v jaké našel rodinu. Žena chytila se mužů, oddala se prostituci a zatáhla do ní nejen své dorostlé dcery, ale i děti školou povinné. Matka vodí do bytu milence nejen sobě, ale i své malé dceři a společně s dítětem pořádá v bytě orgie a dítě v prostituci zaučuje.

Jiná matka vede dítě na ulici, jiná opět do vinárny, kde i sama se oddává prostituci; ke své vlastní dceři se však chová jako cizí, aby vlastní poměr zůstal utajen. Matka 13letého děvčete, které bylo za peníze zneužíváno, nemá jiné starosti, než vymáhati bolestné za »bolest«, která byla způsobena jejímu mateřskému srdci. Táž matka vydírá na milencích své dcery odškodnění předstírajíc, že je děvče těhotné, a k ní samé docházejí milenci vždy, když je muž ve službě.

Jiná matka, sama bývalá prostitutka, nezazlívá dceři její život, jen jí dává praktické rady a pokyny, jak by hodně vyzískala a ubránila se nákaze.

Řada prostitutek pochází z rodin, které mají prostitutky na bytě. Dítě od malička pobývá mezi prostitutkami, poslouchá jejich řeči, vidí jejich počínání, je přítomno návštěvám mužů a tak přijde to samo sebou, že jednoho dne prostitutky vezmou děvče s sebou na ulici. Matka nečinívá námitek; má o jednu osobu více, která bude na ni sháněti.

Dalším nápadným zjevem jsou sexuelní výstřednosti a zvrácenosti, s nimiž se setkáváme. Muž nešetří své ženy ani těsně před porodem ani bezprostředně po něm, vida v ní nástroj k ukájení pohlavního pudu, kdykoliv se mu zachce.

Nemá ohledu, zvláště v opilosti, na děti ani na sousedstvo.

V 9 případech zneužívali otcové svých vlastních dcer; vlastní otec byl první muž, jehož děvče poznalo. Případů těch je zajisté daleko více, zůstávají však tajemstvím, jež zřídka se ¡podaří odhaliti. Otcové se zpravidla vymlouvají na to, že si ve svém věku hledají náhradu za ženu, která je nemocna, a nechtějí vyhledávali žen jiných.

Často se to děje před očima ženy ležící na smrtelné posteli, jindy po návratu z matčina pohřbu, kdy otec zůstává s dcerou samoten. Jiný otec zneužívá dcery, která je v Praze na škole, kdykoliv přijede domů, jindy zase přerušuje styky se ženou a navazuje je s dcerou, ježto má ženu v podezření, že udržuje známosti s cizími muži. Se zálibou prohlíží otec svou dceru a nemůže se dočkali, až doroste, aby pak byla jeho; vychovává ji, jak říká, pro sebe.

V jiných případech jsou to sourozenci, kteří prvně zneužívají sester, v jednom případě je to dokonce otec i jeho syn, kteří se střídají u dcery resp. sestry.

I nevlastní otcové, pěstouni a poručníci, tedy osoby, které mají bdíti nad správnou a mravnou výchovou dítěte, bývají prvními, kteří děvče svedou na scestí. A nebývají řídké případy, kde matka zjistí, že je milencem nebo mužem zanedbávána proto, že on udržuje poměr s její dcerou.

A jako mezi sestrami děvčete nalézáme ženy záletné a prostitutky, tak i mezi jejich bratry jsou mnozí, kteří trpí zvráceností pohlavní, homosexualitou a konečně stávají se těmi nejhoršími příživníky prostituce — pasáky.

Nepřirozené poměry s otcem mívají za následek i zrození dítěte. Pátrá-li se po otci, vede to opět k nepravým výpovědím i falešným svědectvím, aby se pravda zakryla. Kdybychom mohli proniknouti závoj, jímž se každá rodina halí, zajisté bychom nalezli mnohé, co by nám ukázalo, odkud prýští zlo.


Poznámka redakce Bejvávalo.cz:
Údaje ve výše uvedeném dobovém textu vycházejí z informací o téměř 700 ženách provozujících prostituci, která zaznamenalo tehdejší oddělení pro sociální péči u policejního ředitelství v Praze.


Původní zdroj historického článku:
Cestou k prostituci - 1928, autor Jan Schneider.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
22. června 2020


Diskuze k článku „Nejstarším řemeslo za první republiky: nezletilé prostitutky a otcové jako pasáci“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.