Jak se kdysi v Egyptě stavěly pyramidy a co měla vláda faraonů společného s křesťanstvím?

rubrika: historické články / architektura a stavebnictví, původně vyšlo: Lidové noviny - 1932, autor kgsk
Tajemný Egypt a jeho majestátní pyramidy fascinují lidstvo už po tisíce let. Zajímá vás, jak se v této zemi žilo v časech velkých faraonů, jak byly tyto jedinečné symboly Egypta stavěny a v čem tehdy život běžných Egypťanů připomínal pozdější doby křesťanství? To vše vám prozradí článek z roku 1932.
Následující text pochází z roku 1932

Počátky státu v starém Egyptě.

R. Mocháček v knize Společenský vývoj píše: »Zhruba podobný křesťanskému středověku byl vývoj starého Egypta. Již v době předhistorické existovaly v Egyptě dvě velké říše, z nichž jedna zabírala severní nilskou nížinu, druhá jih.

Obě říše, pravděpodobně kmenové svazy, mezi sebou dlouho válčily, až přece r. 2700 př. Kr. zvítězil Menes, král jižní říše, a spojil celý Egypt v jeden stát ústředně spravovaný. Aby sjednocení bylo lépe pojištěno, přijal král Menes vedle totemu své rodiny, sokola, též totem čtyř čelných poražených královských rodin, což nasvědčuje tomu, že v té době existovalo v Egyptě ještě rodové zřízení.

Na místo vyhlazených a vypuzených královských a knížecích rodin přišli královští místodržící a jiní úředníci, z nichžto se později (jako ve středověku) vyvinovala feudální aristokracie.

V době pyramid, t. j. ve vlastním barbarském věku, byl feudální stát teprve ve svých počátcích, šlechta měla ráz úřednický, obyvatelstvo bylo přímo poddáno králi a jeho dávky, a roboty byly povinností státní.

Robotou obyvatelstva stavěny též pyramidy, o nichž pracovaly po mnoho let desetitisíce lidí. O tom vypráví Herodot podle sdělení, jehož se mu dostalo od egyptských kněží. Zmiňuje se o staroegyptském králi Cheopsovi, tvůrci největší pyramidy (žil po r. 2700 př. Kr.), praví, že nejprve zavřel všechny kostely a potom nařídil, aby všichni Eypťané mu robotovali.

Jedny prý ustanovil, aby dopravili kámen z arabských lomů k Nilu, jiní pak jej musili dopravovati přes řeku do Libyckého pohoří. Jen úprava cesty po níž byly balvany dopravovány, trvala deset let. Stavba sama vyžádala si dvaceti let.

Celkem pracovalo o této pyramidě — podle Herodota — sto tisíc lidí. Není to nikterak přemrštěno, uvážíme-li obrovitost stavby, zabírající plochu třinácti akrů a zbudované z 2.500.000 kamenných bloků, z nichž každý váží průměrem 25 centů.

Když se egyptský stát přetvořil ve feudální monarchii, octla se valná část egyptského obyvatelstva v poddanství šlechty. Kromě poddaných a robotou povinných sedláků bylo v Egyptě množství otroků. Ani v tom ani v onom nelišil se pohanský Egypt valně od křesťanského středověku«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1932, autor kgsk


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. března 2023


Diskuze k článku „Jak se kdysi v Egyptě stavěly pyramidy a co měla vláda faraonů společného s křesťanstvím?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.