Etiketa z roku 1899: Jak správně napsat dopis a jaké oslovení používat pro důležité osoby a úřady?

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
V době internetu píšeme velké množství elektronických „dopisů“ neboli emailů. Jak by ale taková písemná korespondence měla podle dávné etikety vypadat? A jak byste v nich měli správně oslovovat císaře, knížete nebo třeba městskou radu či soud? S tím vším vám pomůže náš článek z roku 1899.
Následující text pochází z roku 1899

O dopisech.

Jako posuzujeme člověka dle jeho zevnějšku a chování, tak lze tím snadněji dle obsahu i formy dopisů posuzovati povahu, zvláštnosti a letoru pisatelovu.

Proto jest velmi důležito, bys dopisy své sestavoval pozorně, mluvnicky správně a slohovně i logicky upravené. Než psaní odešleš, přečti je ještě jednou pozorně. Pamatuj, že slovo promluvené mnohdy se ztrácí, ale slovo napsané zůstává. Dopis jest jakousi duševní podobiznou pisatelovou.

Skládáš-li dopis, buď pamětliv postavení, povahy a letory příjemcovy. Píšeš-li představeným, úřadům nebo osobám vynikajícím, dbej všech pravidel společenských. Píšeš-li přátelům a známým, můžeš si spíše dovoliti nějakou odchylku, ale vždy měj na paměti, zda-li dopis učiní na příjemce žádoucí dojem.

V dopisech vyjadřuj se určitě, jasně, beze všech umělůstek a hledaností, beze všech květnatých obratův a vtipů. Dbej pečlivě řádného zevnějšku svých dopisů. Osobám výše postaveným a úřadům piš na celém archu foliovém, osobnostem úctu vyžadujícím piš na formátu kvartovém, pro ostatní dopisování stačí ti formát oktavový. Papír i obálka nechť je vždy stejně dobré jakosti.

Piš vždy rovně, zřetelně a stejnoměrně. Dbej naprosté čistoty a hleď, abys neškrtal slova a celé věty. Psaní zamazané inkoustem nebo mastnotou činí takový dojem, jako nečistý oděv. K dopisům důležitým jest radno dříve si učiniti koncept a pak opsati jej.

Psáti počni vždy na první stránce. Dopisy obchodní píší se na obou vnitřních stranách pro snadnější kopii. Piš plynně, užívej správných forem a dobře rozmysli, co chceš psáti. Pěkné a řádné psaní bývá napsáno takořka jedním dechem, — bez všelikého postscriptum.

Odpovídáš-li na dopis, zodpověz nejdříve všechny otázky; pak teprvé piš, co máš oznámiti nového. V psaní vystříhej se všech cizích slov a frásí, citátů, dlouhých vět a nemotorných obratův a planého žvastu.

Adresu piš zřetelně a zvláště místo dodání ať vyniká písmem větším. Známku poštovní přilep na obálku v pravo nahoře. Nikdy neodesílej listů nevyplacených neb nedostatečně frankovaných.

Dopisnice užívej pouze pro krátké obchodní sdělení. Jinak piš vždy dopis uzavřený. Pro blahopřání dostačí krátký srdečný dopis. Pro oznámení úmrtí užívej papíru i obálek s černým okrajem.

Na každý dopis odpověz a to co nejdříve; nesvědčí o tvé přílišné zdvořilosti, musí-li někdo čekati mnoho dnů na tvoji odpověď.

Adresu piš vždy tak, jak obyčejně bývá v zemi zvykem: ve Francii a Anglii s titulem jednoduchým, u nás však dosud ještě rozličným, po spůsobu německém.


Titulatury.

Osoby světské:
Císaři pánu: Vaše Císařské a Královské Apoštolské Veličenstvo!
Arciknížeti rakouskému: Vaše Císařská a Královská Výsosti!
Knížeti: Vaše knížecí Milosti! Nejjasnejší kníže!
Hraběti: Vaše Osvícenosti! Vysoce urozený pane hrabě! Vaše hraběcí Milosti!
Baronovi: Vysoce urozený pane barone!
Rytířům a nižším šlechticům: Urozený Pane!

Osoby duchovní:
Knížeti-arcibiskupu: Vaše knížecí arcibiskupská Milosti! Nejdůstojnější pane arcibiskupe!
Biskupovi: Vaše biskupská Milosti!
Kanovníkovi: Veledůstojný Pane!
Děkanovi, faráři: Důstojný Pane!

Úřady světské:
Ministerstvu: Vysoké c. k. ministerstvo!
Sněmu: Vysoký sněme království českého! Vysoký sněme markrabství Moravského!
Místodržitelství: Vysoké c. k. místodržitelství!
Zemské školní radě: Veleslavná c. k. zemská školní rado!
Zemskému výboru: Veleslavný výbore zemský království českého! (markrabství Moravského!)
Okresnímu pol. úřadu: Slavné c. k. okresní hejtmanství!
Okresní školní radě: Slavná c. k. okresní školní rado!
Nejvyššímu soudu: Veleslavný c. k. nejvyšší soude!
Vrchnímu soudu zemskému: Veleslavný c. k. vrchní zemský soude!
Krajskému soudu: Veleslavný c. k. krajský soude!
Okresnímu soudu: Slavný c. k. okresní soude!
Obchodnímu soudu: Slavný c. k. obchodní soude!
Městské radě: Slavná městská rado!
Místní školní radě: Slavná místní školní rado!
Obecnímu zastupitelstvu: Slavné obecní zastupitelstvo!
Ordinariatu: Nejdůstojnější arcibiskupský (biskupský) ordinariate!
Konsistoři: Vysoce důstojná konsistoři!
Vikariatu: Důstojný arcibiskupský (biskupský) vikariate!
Farnímu úřadu: Důstojný farní úřade!

Užívej titulů pokud možná správných, neboť mnohé osoby dosud této formalitě přikládají nemalou cenu.

Zkrátky P. T. (pro titulo) užívá se pouze ve stycích obchodních a oběžnících.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. listopadu 2022


Diskuze k článku „Etiketa z roku 1899: Jak správně napsat dopis a jaké oslovení používat pro důležité osoby a úřady?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.