Dokonalá manželka a hospodyňka podle našich pradědečků

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Česká hospodyně - 1902, autor Jos. Lisý.
Zajímá vás, co v roce 1902 pro ženu znamenalo být dokonalou manželkou, matkou i hospodyní? Dobový článek vám to přesně popíše. Posuďte sami, jestli něco z tehdejších představ ideální ženy platí i dnes.
Následující text pochází z roku 1902

Dobrá hospodyně.

Ačkoliv mnoho našich děvčat snad o tom přemýšlí, jak těžké povinnosti to jsou, které je očekávají, jakému námahy plnému, velmi zodpovědnému, avšak též krásnému povolání jdou vstříc, stanou-li se hospodyněmi: pravá vřelá láska, oblažující cit uspokojené marnivosti, též se paní státi, utlumí mnohdy cit žalu nad tím, že musí otcovský dům opustiti, a snad je to tak dobře.

Jásavě stěhuje se mladá žena do nového domova, svěřuje se svému novému ochránci. Od té doby však nepřináleží mladá hospodyně více sobě samé: Její osud, její štěstí a neštěstí spojilo ji s osudem muže, jenž jí byl před tím cizí — s osudem svého manžela. Ona se tím spokojuje, jaký osud on jí připravuje; schudne-li on, sdílí ona jeho chudobu; rozstůně-li se, ona jej ošetřuje a trpí více než on sám. Ona není pro sebe nic, vše jen pro chotě.

Ona jest jeho pravou pomocnicí ve práci a důvěrnicí srdce jeho.

O přešťastní, jimž manželství svatyni života plnou pospolitosti otevřelo; oni vědí sice, že v tomto světě svými neúplnostmi bydlí a že zůstanou lidmi se slabostmi a chybami lidskými; avšak jim jest vše společné, co k vedení zevnějšího života přináleží, a tak jest jim společným i tichý, mlčenlivý, blahý svět srdce.

Ať svět, který venku hřmotí a kleje, muži holdování přináší, on se necítí ničím bohatěji odměněn za svou námahu a za své působení, než vděčnou poctou své manželky.

Ať jej svět snižuje a jemu škodí, to vše se ho nedotkne, pokud žena s ním starosti sdílí. Ona má o všem věděti, co jej pohne, ona se může nade vším radovati, co jeho duši povznáší, ona snáší s nim dobrovolně všechna protivenství, jež ho vinně nebo nevinně stihá.

Velkomyslně promine pokorná žena i trpká slova a nespravedlivou zlost; mírně zapomíná i těžkou urážku. Nepanovati jest její bažení, nýbrž sloužiti jest její pýchou, k milovanému muži pohlížeti, na něm se vzpřímiti, po jeho boku svou cestou kráčeti, jeho břemenům ulehčovati, jeho radosti zdvojnásobovat!', to jest jejím povoláním. —

Stane-li se matkou, žije pro své dítky, jimžto v bolesti a nebezpečí darovala život, jichžto zdraví tisícerými malými obětmi vykoupila. Když všechno v domě klidu užívá, hlídá ona za tiché noci svého kojence. Ona opatruje spanilého miláčka svého na loži nemocného, naslouchá jeho dechu a modlí se za něho o samotě. Nikdo neví, co dělala. Jen Bohu vševědoucímu je to známo.

Z lásky ku svým milým na sebe samu zapomenoutí, vší svou péči a námahu bez přestání jiným věnovali, to jest její sladké zaměstnání, její povolání.

Ona jest hospodyní a myslí za jiné.

Ona jest andělem svornosti v domě, viditelným duchem ochranným domácího pořádku a blaha. Ona má zřetel na to největší i nejmenší obrácený a nezapomíná na nic Ona zaujímá všechno ve svou mateřskou lásku a péči Věru, krásný to obraz spanilomyslného sebezapření z lásky!

Muž, který svou silou pracovní nebo svou vědou a svým vynalezavým duchem své bližní v úžas přivádí, nemůže upřímněji, vroucněji a trvanlivěji oblažiti než hospodyně, jejížto zdánlivě skromné působení nedá se dosti vysoko oceniti.

Hospodyně je to, která na dobrý mrav drží. Posvátností svého chování je všem ostatním zářícím vzorem všech krásných vlastností; její náboženská mysl povzbuzuje k následování; čistotou své povahy a svého srdce, slovy a poučením usazuje mravnost, tuto nejlíbeznější ctnost v srdcích svých dítek.

Ona jest velmi šetrně hospodářská; neboť co její spořivost a pořádku milovnost ušetří, jest pravým ziskem, co hospodář dobyde.

Ona propůjčuje domácímu životu tolik půvabnosti, že netouží ani manžel, ani děti po cizím vyražení, nýbrž raději ve kruhu svých milých doma zůstanou.

Ona se straní všeho, co by krásné přátelství a vzájemnou důvěru přerušiti mohlo, kteréžto štěstí manželského spolužití tvoří. Před ním — mužem své lásky — nemá žádného tajemství; ona ničeho nečiní, co by před ním musila zamlčeti, ano ani chybu, jížto se dopustila, nezakrývá před ním. Ona cítí, že zklamaná důvěra nedůvěru vzbuditi musí.

Ona jest laskavou ke svým dětem. Matčinu srdci nemusí se doporučovati láska k těm, jež jí Bůh dal; avšak ona jest též spravedlivou, opatrně pečuje, aby dítě se nestalo rozmazleným, zvláště aby mu nebylo hověno a nadržováno.

Přívětivostí dovede srdce svých služebných dobýti a vésti, aniž by se na ně hněvala a s nimi se vadila; dovede s úctou, již vštěpuje, poslušnost docíliti a nedbalé k povinnosti přidržeti.

Ona myslí a pečuje dnem i nocí pro blaho rodiny, aby její manžel, její děti, její čeleď, všichni mohli se ze svého žití těšiti — její největší odměnou jest: viděti všechny okolo sebe spokojenými.

„Komu je ctnostná žena udělena, ten se může více těšiti, než z nejušlechtilejší a nejjemnější perly. Srdce jejího manžela může se na ní spolehnouti a pokrmu nebude mu nikdy chyběti.“

Tak označuje moudrý Šalamoun ve svých příslovích obě hlavní přednosti ctnostné ženy — dobré hospodyně.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1902, autor Jos. Lisý.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. května 2020


Diskuze k článku „Dokonalá manželka a hospodyňka podle našich pradědečků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.