47 pravidel slušného chování z doby našich prababiček a pradědečků

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.
Máte pocit, že slušnost a chování dnešní generace už není takové, jaké by mělo být? Historický článek z roku 1899 vám představí téměř padesát pravidel bontonu, které měl tehdy dodržovat každý slušný člověk. Posuďte sami, jestli by tato pravidla měla svou váhu i dnes.
Následující text pochází z roku 1899

O slušném chování vůbec.

Obličej jest zrcadlem tvého vnitra, srdce i ducha; proto měj vždy jasný a jistý pohled, skromnou tvářnost, pak bude se k tobě každý chovati přívětivě.

Nepřetvařuj se, ale i v chování svém buď beze lsti a falše.

Úzkostlivostí a bojácností nezískáš přízně lidské: také chováním drzým a domýšlivým odpudíš každého.

Ušlechťuj srdce své a povahu, vzdělávej ducha, tím nabudeš vážnosti, úcty a náklonnosti u lidí. Vědomostmi svými se nechlub a neblýskej.

Čti dobré knihy, neboť vzdělávají ducha. Pěstuj krásno a dobro, rozeznávej pravdu od nepravdy. Stýkej se pouze s lidmi dobrými, šlechetnými a vzdělanými.

Přítele hledej mezi lidmi tvého stáří nebo mezi staršími, ale rozumnými a mravnými. Příteli svému v nouzi pomáhej, v zármutku jej potěšuj.

Měj v úctě a vážnosti stáří, rodiče své, již tě s láskou a oběťmi vychovali; učitele, již ducha tvého vzdělávali; příbuzné rodiny vaší.

Snášej se se svými sourozenci, jsouť tvoji nej lepší přátelé; mladším bratrům i sestrám buď dobrým příkladem.

Ke služebným a podřízeným buď přívětivým, ale nikdy důvěrným. Tajemství jim nesvěřuj. Nechovej se k nim pánovitě nebo hrubě; jsouť také lidmi.

Se zvířaty zacházej vlídně; nemazli se s nimi; jest protivno zacházeti s nimi jako s lidmi.

Neurážej nikoho úmyslně, nikoho nepomlouvej. Nevtipkuj nezdvořile, nevysmívej se a nezlob nikoho. Nebuď prchlivým, hrubým, zlobným, závistivým, vzdorovitým. Buď smířlivým; odpros, koho jsi urazil. Ke každému buď ochotným a zdvořilým.

Přemáhej vášně a náruživosti, uvádějí tě na bezcestí.

Protivníkům a nepřátelům svým se vyhýbej a s nikým o nich nemluv; musíš-li však přece o nich mluviti, vyjadřuj se o nich pěkně a chval jejich dobré vlastnosti.

Nevykládej každé slovo hned ve zlé, jež se tě nemile dotklo; často stává se tak spíše z nedorozumění než úmyslně.

Mysli o každém co nejlépe, ale důvěru svou věnuj mu, až jej dobře poznáš; důvěru tvou ať si získá.

Důvěřuj v Pána Boha a jeho přispění; nemysli však, že bez tvého přičinění se ti dobře povede. Sám budiž svého štěstí strůjcem důvěřuje v sebe sama.

Buď samostatným v konání svém, ale rady přijímej vděčně; použij jich, pakli rádce je zkušeným, moudrým a spolehlivým.

Buď přísným na sebe a k jiným shovívavý. Neposuzuj lidi dle zdání nebo dle výroku, lidí méně hodnověrných. Nesnižuj zásluhy jiných a svých nevynášej.

Netouži po věcech, jichž dosíci ti nelze. Práci započatou důsledně dokonči, neboť nic ducha našeho tak netísní jako nedokončená práce. Netříšti svých sil.

Nechlub se svými skutky. Dobrý tvůj čin chválí se sám a bez tvého přičinění zalíbí se jiným.

Nevynášej se slavnými osobami jako svými přátely, ale hleď, abys přátelství jich hodným se stal.

Bud skromným; nevynášej se nad jiné; nemluv mnoho o sobě a nedělej se nevyhnutelným.

Buď upřímným k sobě a ke každému, zvláště ke svým přátelům. Nezatajuj, co by jim mohlo uškoditi; upozorňuj je na chyby a poklesky, aby nekráčeli po bludných cestách.

Chyby jiných ať jsou ti výstrahou a poučením.

Své práce konej přesně, řádně a pilně. Spoř a příjem i vydání pečlivě srovnávej. Povinnosti své konej svědomitě. Neodkládej na zítřek, co můžeš učiniti dnes, neboť nevíš, co zítřek přinese.

Nic nepokládej za nepatrné; každá maličkost může přinésti užitek. I v nepatrnostech dostůj slovu; tím získáš důvěru a na vážnosti. Co splnili nemůžeš, neslibuj.

Mluv vždy pravdu i když ti nepříjemnosti povstanou; přiznáš-li se k chybě, poklesku, snadno ti každý promine. Lež a nepravda mívají často horší následky. Ani žertem nelži.

Jazyk měj na uzdě, aby nic zlého nemluvil. Zanechej klepův a vypravováni skandalních historek.

Uvažuj slova svá a rozmysli vše, než promluvíš. Směšným se činí ten, kdo žvatlá nesouvisle neb kdo zůstane vězeti.

Nebuď žvatlavým a prostořekým. Mluv, až jsi tázán; vyčkej vhodné chvíle, až jiný domluví, pak teprve povídej, co máš na srdci. Vypravuj pouze to, co jiné zajímá; bud’ opatrným u výběru svých slov a zpráv. Neobtěžuj nikoho zbytečnými otázkami.

Buď opatrným u vypravování novinek. Chraň se vypravovati něco za skutečnou událost, nejsi-li jist. Novinkáři přicházejí často do úzkých.

Neomlouvej se bez příčiny. Neříkej: já jsem to nebyl, já jsem to neudělal, — když tě nikdo neviní. Jsi-li obviněn, nezamlčuj ničeho a mluv pravdu.

Nebuď svéhlavým, umíněným. Nechtěj, aby se všichni řídili tvými rozmary, aby mínění tvá měli jedině za správná.

Neodmlouvej, nejsi-li úplně v právu; starým lidem odmlouvati jest neslušné.

Tajemství svěřené zachovávej jako zástavu nedotknutelnou; buď vděčen za důvěru ti věnovanou. Pomni, že vyzrazení tajemství příteli tvému by snad velmi mohlo uškoditi.

Buď opatrným, přijímáš-li dary. Dárce chce obyčejně, abys mu dary hojné oplatil. Raději darů nepřijímej, nejsi-li jist, že jsou ti podávány nezištně a upřímně.

Nebuď dotěrným nabízením svého přátelství ani svou přítomností. Nevtírej se dary svými, službami, radou.

Čiň jen dobré a šlechetné. Svědomí své zachovej klidné a čisté i nevinnost srdce svého. Před každým činem svým taž se, můžeš-li jej před Bohem a před lidmi zodpovídati.

Neočekávej, že se ti vše podaří. Co nejjistěji očekáváme, obyčejně se nesplní. Nebuď mrzutým a hněvivým pro nezdar, tím věc neopravíš a nezlepšíš.

Buď ctnostným, přívětivým, veselým a nestrojeným. Každé děvče získá těmito vlastnostmi srdce všech; koketě, a dívce, jež ráda se fintí, dostane se pouze pochybné chvály od lichotníkův a nudných pochlebovačů.

Chovej se spůsobně a slušně, zvláště ve společnostech. V zevnějšku svém zachovávej pořádek a čistotu; obé staniž se ti zvykem; zlých návyků hleď se zbaviti.

Zůstaň si věrným v konání svém, nebuď kolísavým, nedůsledným.

Rozmnožuj vědomosti své ve všech oborech; touží po poučení a vzdělání.

Cizí majetek budiž ti svatým a nedotknutelným. Vše, co ti svěřeno ku přechování nebo co ti zapůjčeno, považuj za zvláště cenné. Jmenovitě knihy a hudebniny vrať vždycky v tom stavu, v jakém ti byly půjčeny; nic na nich ať není pomazáno, potrháno neb jinak poškozeno.

Věc zapůjčenou podrž jen do té doby, do které ti byla půjčena; všechno navracuj v určitý čas.

Zlomyslné poškozování stromů všeho druhu v zahradách, ve stromořadích, v sadech a u cest jest přímo zločinem. Nehezké jest popisovati stoly, lavice a j., vyřezávati písmena a jména, čmárati po zdích a stěnách. Tím prohřešujeme se na cizím majetku, jenž má nám býti nedotknutelným.

I svůj vlastní majetek měj v úctě; uschovej pečlivě svoje knihy, hračky a loutky z dětských dob, práce školní a jiné památky na tvou pilnost. Častou příjemnou vzpomínku na krásné mládí vzbudí ti tak mnohá věc; byť i nepatrná, ve stáří tvém.


Původní zdroj historického článku:
Bon ton pro dámy a pány - 1899, autor Karel Bochovský.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
4. března 2021


Diskuze k článku „47 pravidel slušného chování z doby našich prababiček a pradědečků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.