Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1939: Projev prezidenta k událostem 17. listopadu a vyhlášení stanného práva v Praze

původně vyšlo: Národní listy - 1939, autor ČTK.
Při oslavách 17. listopadu se dnes mluví především o Sametové revoluci z roku 1989. Co se ale dělo 17. listopadu 1939? Zajímavý úhel pohledu na tehdejší události v Protektorátu Čechy a Morava vám přináší projev prezidenta dr. Emila Háchy z 18. 11 . 1939, následované vyhlášením stanného práva.


Výzva státního presidenta.

Státní president dr. Emil Hácha měl v sobotu 18. listopadu o 16.30 hod. rozhlasový projev. Zněl takto:

Drazí spoluobčané,

mluvím k vám v mimořádné době válečné, která vyžaduje dokonalé kázně a vědomí odpovědnosti národa i každého jednotlivce.

V posledních dnech došlo k událostem, které těžce ohrozily naši národní věc i statut, daný Vůdcem Velkoněmecké Říše dne 16. března 1939. České obyvatelstvo, které vzorným chováním po celou dosavadní dobu války ukázalo, že je si plně vědomo postavení českého národa v dnešních světodějných událostech, dalo se, bohužel, strhnouti neodpovědnými skupinkami lidí k činům, které musím označiti jako nejvýše politováníhodné.

Tyto zaslepené živly podléhají stále znovu nepřátelské propagandě a podněcování se strany emigrantů, jejichž vměšování se do zdejších záležitostí musí býti zásadně odmítáno. Výsledek jsou oběti na lidských životech a na jiných hodnotách, které jsou nám drahé.

Nesmíme nikdy zapomínati, že národ německý vede těžký boj a že četní jeho synové krvácejí na frontách. Životní prostor českého národa je vklíněn do životního prostoru německého národa. Musíme všichni chápati, co z toho pro nás vyplývá.

Je samozřejmé, že bojující národ německý musí s veškerým důrazem předpoklady svého vítězství tvořiti. Má k tomu také mocenské prostředky, o jejichž mohutnosti jste si mohli učinili představu.

Avšak musíte umět také oceniti některé jiné, pro vás nejvýše významné okolností. Území českého národa bylo ušetřeno pohrom válečných, o jejichž ničivých výsledcích můžete se poučiti z porážky Polska.

Synové českého národa nejsou vedeni do boje, jak tomu bylo ve starém Rakousku. Stojíte téměř všichni při své mírové práci, majíce snad v některém směru postavení výhodnější, než i národy neutrální.

Měli jste a budete mít plné porozumění pro střízlivé skutečnosti. Vyzývám vás spolu s vládou co nejdůrazněji, abyste se vyvarovali veškerých poruch klidu a pořádku, majíce ní mysli, že jakékoliv činy proti veřejné moci a proti pořádku, zavedenému v Protektorátě, by měly v zápětí nedozírné újmy pro jednotlivce i pro národní společenství. Pamatujte na bol svých rodičů a na strádání svých žen a dětí, jež mohou vzniknouti z vašich nerozvážných činů.

Jsem přesvědčen, že uposlechnete této výzvy a že napříště nedojde k žádným shlukům, srocování a jiným poruchám veřejného klidu a pořádku. Každá taková porucha by byla bezohledně potlačena veřejnou mocí Protektorátu a veřejnou mocí Říše. Padly by další oběti, které pro věc českého národa nemají smyslu.

Nedejte se klamat a uposlechněte se vší ukázněností výzvy, kterou k vám vznáším spolu s vládou. Nesmyslným protivením se ozbrojené moci a neodpovědnými veřejnými projevy nelze nic získati, ale mnohé ztratiti. Buďte přesvědčeni, že váš státní president a vaše vláda obstarávají věc českého národa způsobem, který je nejlepší.

Státní president dr. Emil Hácha


✽ ✽ ✽

Stanné právo v Praze a v politických okresích Praha-venkov, Kladno, Beroun a Hořovice.

Zemský president český vydal tuto vyhlášku:

Ve srozuměni s presidentem, pověřeným vedením vrchního soudu, a vrchním prokurátorem ustanovuji na základě § 429 trestního řádu a po splnění zákonné podmínky § 430 trestního řádu vyhlašuji právo stanné pro obvod hlavního města Prahy a pro politické okresy Praha-venkov, Kladno, Beroun a Hořovice ve příčině zločinu vzbouření, uvedeného v § 73 trestního zákona, jakož i zločinu vraždy, uvedeného v § 134 trestního zákona, a zločinu veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího majetku, uvedeného v § 85 trestního zákona.

To se prohlašuje s rozkazem, aby se každý varoval těchto zločinů, všeho podněcování k nim a všelikého účastenství na nich a poslušen byl nařízeni úřadů, která pro potlačeni těchto zločinů budou vydána, an by jinak každý, jenž by se po vyhlášeni takového nařízeni dopustil některého z těchto zločinů, byl podle práva stanného souzen a smrtí potrestán.

Tato vyhláška se nevztahuje na německé státní příslušníky.

V Praze, dne 18. listopadu 1939.

Zemský president: Bienert v. r.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1939, autor ČTK.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. listopadu 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
obchod.bejvavalo.cz

Tričko „Historická letadla“Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.